Oznamy mesta

Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 10.-11. apríla a 17.-18. apríla 2021

Biologicky rozložiteľný odpad – BRO tvorí cca. 40 až 50 % hmotnosti vzniknutého komunálneho odpadu, a to najmä v domácnostiach so záhradami. Keďže jar v záhrade je pre mnohých spojená s orezom stromov a kríkov, a prácami, pri ktorých vzniká väčšie množstvo BRO – resp. bioodpadu, obyvatelia mestských častí s prevažujúcou zástavbou rodinných domov – IBV majú možnosť využiť jeho odvoz prostredníctvom pristavených veľkokapacitných kontajnerov.

Mesto zaviedlo jarný kampaňový zber BRO najmä za účelom zníženia množstva BRO ukladaného na skládke, a ako prevenciu vzniku nelegálnych skládok. Z uvedených dôvodov vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu prostredníctvom 240 l/ 660 l nádob, zberného dvora alebo ho uložili do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledujúceho zoznamu.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na epidemickú situáciu žiadame o dodržanie aktuálnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19!

V termíne 9.-11.04.2021 budú pristavené veľkokapacitné kontajnery v nasledujúcich lokalitách: 

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrova – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrova – ihrisko
 5. Matušku – detské ihrisko
 6. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č.35-39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Iliaš – bývalý obchod
 12. Rakytovce (veža, „separáky“)
 13. Smreková (k poslednej bytovke)
 14. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 15. Jabloňová (koniec ulice)
 16. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 17. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 18. Poľná x Malachovská (za zastávku)
 19. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
 20. Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom
 21. Suchý vrch – Zimná ul

 

V termíne  16.-18.04.2021 budú pristavené veľkokapacitné kontajnery v nasledujúcich lokalitách:

 1. Ľ. Ondrejova – park
 2. Jegorovova č. 2
 3. Majerská cesta č. 21-23 k zastávke MHD
 4. Šalková – námestie
 5. Šalková – konečná MHD
 6. Senická cesta – konečná MHD
 7. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 8. Hlboká (obchod)
 9. Strmá (otočka MHD)
 10. Inovecká (do zákruty na chodník)
 11. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 12. Jakub – kostol
 13. Jakub – ihrisko
 14. Nový svet – otočka
 15. Uľanka – bytové domy
 16. Uľanka – kostol
 17. Uľanka – začiatok
 18. Uľanka – obchod
 19. Limbová 7-17
 20. Mlynská (bývalý obchod)
 21. Skubín (otočka MHD)