Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – jún 2021

29.6.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení často kladených otázok FAQ  výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1

 

29.6.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC74-2021-73.

  

28.6.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa, verzia 4.1

 

28.6.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67;

  

24.6.2021 Oznam
OP II / OP VaI
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle SO OPII je zverejnená  Príručka pre prijímateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť –  dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 8.0, účinná od 21.06.2021
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html

 

 24.6.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov  o zverejnení Príručky pre prijímateľa verzia 5.1  s účinnosťou od 24. júna 2021. Bližšie informácie sa dozviete na našom webovom sídle v časti aktuality.

 

 23.6.2021 Oznam
OP LZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webovom sídle Pomôcku – Prílohu č. 1a ŽoNFP Rozpočet projektu k výzve OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/

  

23.6.2021 Oznam
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke Riadiaceho orgánu pre OP KŽP bolo zverejnené  Usmernenie č. 3 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

 

22.6.2021 Oznam
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke Riadiaceho orgánu pre OP KŽP bolo zverejnené  Usmernenie č. 2 k 56. výzve na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

21.6.2021 Oznam
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke Riadiaceho orgánu pre OP KŽP bolo zverejnené  Usmernenie č. 1 k 26. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

 

21.6.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 9.6.2021 výzvu s kódom OPLZ-PO8-2021-1 zameranú na pokračovanie poskytovania MOPS v obciach, ktoré v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 výzvy v minulosti poskytovali alebo ešte poskytujú činnosti MOPS prostredníctvom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 a/alebo OPLZ-PO5-2018-1. V rámci aktuálne zverejnenej výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 je umožnená spätná oprávnenosť výdavkov od dňa 1.6.2021.
 
Zároveň je v podmienke poskytnutia príspevku č. 10 výzvy zadefinovaná povinnosť mať v pracovnej náplni členov MOPS zahrnuté okrem štandardných činností MOPS aj činnosti súvisiace s tzv. „zeleným aspektom“, t.j. činnosti zamerané na ochranu životného prostredia v lokalitách s MRK. Pre využitie uplatnenia spätnej oprávnenosti výdavkov za mesiac jún 2021 a/alebo nasledujúce mesiace, musí byť súčasťou pracovnej náplne  minimálne jedna alebo kombinácia viacerých „zelených“ činností uvedených v podmienke č. 10 zamestnancov/členov MOPS.

 

17.6.2021 Oznam
OP LZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle rezortu školstva www.minedu.sk boli zverejnené Často kladené otázky – FAQ k výzve  Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/

 

 16.6.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, k 04.06.2021;

 

16.6.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

 

16.6.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 4  výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.

  

16.6.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

 

16.6.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK. Všetky zmeny sú zaznamenané priamo vo výzve s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1 .  

 

15.6.2021 Webinár
OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (výzva č. 62)

Termín a miesto konania: 23. júna 2021 (streda), dištančná forma (online) o 09:15 hod.

Program:
09:00 – 09:15 Prihlásenie účastníkov
09:15 – 10:00 Predstavenie výzvy č. 62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
10:00 – 10:30 Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62
10:30 – 11:00 Odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov MŽP
11:00 – 12:00 Diskusia a konzultácie

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 18.06.2021
Dané podujatie je propagované na webovej stránke (https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/online-informacny-seminar-k-62-vyzve/) a taktiež prostredníctvom facebookového konta Operačný program Kvalita životného prostredia (https://www.facebook.com/opkzp).

 

15.6.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/jednotna_prirucka_pre_vo/

 

15.6.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Príručka pre prijímateľa pre národné projekty verzia 6.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_np/

 

15.6.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo – orientované projekty OP II verzia 6.1
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_dop/

 

15.6.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 13.05.2021. https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/  https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty.

 

15.6.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vám oznámiť, že  na webovom sídle MPSVR SR bola zverejnená Príručka pre prijímateľa pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4 a 8), programové obdobie 2014 – 2020 verzia 5.1 s účinnosťou od 15. 06.2021.
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucky-usmernenia-ziadatelov/-prijimatelov/

 

14.6.2021 Webinár
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1

TERMÍN KONANIA: v stredu 23. júna 2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 22. júna 2021 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Program:
09:00 – 09:05 Otvorenie Informačného seminára
09:05 – 09:30 Prezentácia výzvy MOPS – OPLZ-PO8-2021-1
09:30 – 10:00 Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní
10:00 – 11:00 Otázky/Diskusia

 

 14.6.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zverejnilo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP Výzvu na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-nazvom-podpora-technickeho-a-materialneho-vybavenia-pre-organizacie-zabezpecujuce-zachrannu-zdravotnu-sluzbu-pocas-pandemie-vyvolanej-ochorenim-covid-19-s-kodom-c-irop-po/376—16876/

 

14.6.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zverejnilo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP Výzvu na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom č.IROP-PO2-SC214-2021-71
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-nazvom-podpora-prevencie-diagnostiky-liecby-a-doliecovania-na-urovni-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-v-boji-proti-covid-19-s-kodom-c-irop-po2-sc214-2021-71/376—16877/

 

11.6.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo – orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 4.1
https://www.opvai.sk/aktuality/ppp_posudzovanie_dop_verzia4_1/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ppp_posudzovanie_dop/

 

9.6.2021 Výzva
OP  ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej prioritnej osi 8 OP ĽZ.
Výzva vyhlásená dňa 9. júna 2021 na stránke ministerstva vnútra SR

  

8.6.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať o zmene doménovej koncovky mailových adries z pôvodnej @vicepremier.gov.sk na novú @mirri.gov.sk (pôvodná meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk je stále funkčná ako doručovacia adresa, ale už nie je zobrazená). Aktuálny telefónny zoznam všetkých zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/kontakty-irop/1464-67-1464-15955/

 

4.6.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 5