Oznamy mesta

Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16

Dňa 14.04.2020 bol na webovej stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnený Oznam č. 5 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16.

https://www.mpsr.sk/oznam-c-5-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-enviromentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-prostrednictvom-budovania-prvkov-zelenej-infrastruktury-a-adaptaciou-urbanizova/1124-67-1124-15315/