Oznamy mesta

Výnimka zo SFR ŠF 2014-2020 (COVID-19) – predkladanie ŽoP na platobnú jednotku OP IROP

Na základe výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014-2020  udelenej Ministerstvom financií SR v cieľom eliminovania negatívnych obmedzení finančnej implementácie v praxi a dôsledkov opatrení súvisiacich s COVID-19 prijatých vládou SR, Platobná jednotka pre IROP a INTERREG V-A umožňuje predkladanie žiadostí o platbu (schválených/podpísaných) na PJ s okamžitou účinnosťou:

§  v listinnej forme

§  ako aj e-mailom:
–  na e-mailovú adresu: maria.turzova@land.gov.sk;
–  predmet e-mailu: číslo žop

prílohy : scany (podpísaných/schválených) dokladov)

V listinnej forme prosíme zaslať doklady najneskôr do 21 dní od zaslania žop e-mailom.

Upozornenie:

Žiadosti o platbu bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa PJ akceptuje výlučne s uvedením  dôvodu : karanténa/PN z dôvodu nákazy. (Home Office ako dôvod sa neakceptuje). Žiadame uviesť aj termín, kedy bude zaslaná podpísaná verzia dokladu resp. scan. Kópiu listu /e-mailu na PJ musí obdržať aj štatutárny orgán.