Oznamy mesta

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027

Rok 2020 je významný pre prípravu nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov.

Za uplynulé obdobie sa mnohé podarilo, ale radi by sme v našom meste zaviedli a rozvinuli aj nové formy a druhy sociálnych služieb pre všetkých, ktorí ich potrebujú a vytvorili tak efektívny a fungujúci systém. Tí, ktorí sa na tvorbe dokumentu zúčastnili v minulosti, už majú predstavu o potrebách v sociálnej oblasti a o sociálnych službách. Pre tých, ktorí majú záujem s nami spolupracovať, je dobré objasniť, o čo vlastne v sociálnych službách ide a čo je ich obsahom.

Sociálne služby sú súbory činností a aktivít zamerané na pomoc fyzickým osobám a rodinám v nepriaznivých životných situáciách. Majú riešiť následky a pomôcť jednotlivcom a ich rodinám znovu sa vrátiť a zapojiť sa do života. Môžu sa vykonávať v „teréne“, teda v prirodzenom prostredí domácností, alebo v inštitúciách. Klasickými inštitúciami sociálnych služieb sú zariadenia pre seniorov, pre ťažko zdravotne postihnutých občanov i pre ľudí bez domova. Terénnymi sociálnymi službami sú opatrovateľská služba v domácnostiach, prepravná služba a podobne.

Pri tvorbe nového dokumentu potrebujeme poznať vaše názory, požiadavky, odporúčania, v čom, ako a prečo by sa mala rozvíjať oblasť sociálnych služieb v našom meste v najbližších rokoch. Pohľad každého občana či organizácie je pre nás cenný. Každý názor zhodnotíme a zvážime. Aj keď zodpovednosť za spracovanie dokumentu, podľa platnej legislatívy, má mesto, prax potvrdzuje, že úspešné a uskutočniteľné sú len tie projekty verejného charakteru, ktoré majú podporu verejnosti. Komunitný plán sociálnych služieb ako kvalitný dokument môže vzniknúť iba ako výsledok úvah mestského úradu, organizácií pôsobiacich na pôde mesta, štátnej správy a najmä občanov. Je potrebné, aby vyjadroval náš spoločný názor, spoločnú identifikáciu problémov a ich riešenie.

Svoj záujem osobne sa zúčastňovať na tvorbe dokumentu môžu Banskobystričania oznámiť e-mailom na adresu: kpssbb@banskabystrica.sk s uvedením svojho mena / názvu organizácie a kontaktu do 27. mája 2020.
Zasielať podnety a návrhy môžu aj klasicky poštou na adresu: Mestský úrad, odbor sociálnych vecí, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie sú aktualizované na www.banskabystrica.sk.