Oznamy mesta

Opatrenia počas vykurovacej sezóny

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, a súčasne informujú o spracovanom preventívnovýchovnom materiáli “Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov”, ktorý je prístupný pre širokú verejnosť na stránke:

http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Vykurovacie%20obdobie.pdf