Oznamy mesta

Nadrozmerný odpad nepatrí len tak ku kontajnerom.

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia sa dňa 5. septembra 2020 zaoberala nahláseným podnetom, týkajúcim sa nahromadenia veľkého množstva nábytku a elektroodpadu na ulici Nová v časti Fončorda. Po prešetrení a zistení pôvodcu skládky, ktorý tento nábytok a elektroodpad zložil ku kontajnerom mimo termín určený v harmonograme zberu nadrozmerného odpadu, bola záležitosť postúpená na konanie o priestupku.

Týmto pripomíname, že z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov je potrebné dodržiavať termíny zberu príslušné pre jednotlivé ulice ako i podmienky nakladania s odpadom. V opačnom prípade sa fyzická osoba dopúšťa priestupku. V prípade vzniku potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu je možné využiť celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/

Galéria