Oznamy mesta

Nadrozmerný odpad nepatrí len tak ku kontajnerom.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia sa dňa 5. septembra 2020 zaoberala nahláseným podnetom, týkajúcim sa nahromadenia veľkého množstva nábytku a elektroodpadu na ulici Nová v časti Fončorda. Po prešetrení a zistení pôvodcu skládky, ktorý tento nábytok a elektroodpad zložil ku kontajnerom mimo termín určený v harmonograme zberu nadrozmerného odpadu, bola záležitosť postúpená na konanie o priestupku.

Týmto pripomíname, že z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov je potrebné dodržiavať termíny zberu príslušné pre jednotlivé ulice ako i podmienky nakladania s odpadom. V opačnom prípade sa fyzická osoba dopúšťa priestupku. V prípade vzniku potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu je možné využiť celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/

Galéria