Agendy

Daň z nehnuteľností – Občan

Daň z nehnuteľností je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území: Banská Bystrica, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica pri Banskej Bystrici, Šalková, Kostiviarska, Uľanka.

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

UPOZORNENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ:

Informácie

Žiadateľ

ZNÍŽENIE A OSLOBODENIE OD DANE

Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a lúky.

Daňovník si môže uplatniť nárok na zníženie dane z nehnuteľností vo výške 60% z daňovej povinnosti na stavbu na bývanie (rodinný dom) alebo na byt (ďalej len "stavba"), ak stavba slúži daňovníkovi na jeho trvalé bývanie a ide o fyzickú osobu

  •  ktorá je k 01.01.2023 v hmotnej núdzi - daňovník preukazuje hmotnú núdzu potvrdením ÚPSVaR, ktorý potvrdí, že k 01.01.2023  vlastník nehnuteľnosti (stavby) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  •  ktorá je ťažko zdravotne postihnutá - daňovník preukazuje nárok kópiou  platného preukazu ŤZP alebo ŤZP/S a kópiou rozhodnutia ÚPSVaR, ktorým mu bol priznaný príspevok a vydaný preukaz ŤZP alebo ŤZP/S,
  •  ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna - daňovník preukazuje tento stav potvrdením o poberaní dávky ÚPSVaR k 1.1.2023.

Do 31.12.2022 daňovník si mohol uplatniť zníženie daňovej povinnosti vo výške 50% pri stavbe na bývanie alebo pri byte do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že byt alebo stavbu na bývanie užíval na svoje trvalé bývanie.

Daňovník si mohol uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vznikol nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára 2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zanikol.

Od 01.01.2021 daňovník, ktorý dovŕšil k 01. januáru vek 62 rokov nemusí si zníženie daňovej povinnosti pri dani zo stavby na bývanie alebo bytu  uplatňovať v priznaní k dani z nehnuteľnosti; správca dane mu upraví daňovú povinnosť automaticky.

Iný daňovník, ktorý má nárok na úľavu na dani z nehnuteľností podľa zákona a platného všeobecne záväzného nariadenia, musí vyplniť priznanie (Oddiel I priznanie k dani záhlavie), v ktorom vyplní údaje podľa poučenia. Zároveň k priznaniu pripojí prílohu na uplatnenie zníženia alebo oslobodenia od dane a kópie príslušných dokladov preukazujúcich dôvod na úľavu.

Daňovník si uplatňuje nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, len ak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je poberateľom dávky z dôvodu, že je prevažne alebo úplne bezvládny. Stav podľa dokladov sa posudzuje k 01.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovník si nemusí uplatňovať nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne, ak si uplatnil úľavu z titulu toho, že je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S, ak nenastane zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (napr.  preukaz bol daňovníkovi odobratý alebo v prípade, že stavbu, na ktorú má uplatnenú úľavu na dani už neužíva na trvalé bývanie).

Ak sa na daňovníka vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane prizná len jednu a to tú, ktorá je pre daňovníka výhodnejšia.

Príklad 1

Vlastníkovi nehnuteľnosti (bytu) fyzickej osobe bol vydaný preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím dňa 15.10.2022. Prvýkrát si mohol daňovník uplatniť zníženie daňovej povinnosti na byt v roku 2023 podaním priznania alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023. Daňovník podal správcovi dane čiastkové daňové priznanie s uplatnením nároku na úpravu daňovej povinnosti dňa 01.03.2023. Pretože daňovník zmeškal termín na uplatnenie si nároku na zníženie daňovej povinnosti pre zdaňovacie obdobie 2023, správca dane poskytne daňovníkovi úľavu na dani z bytu až v nasledujúcom zdaňovacom období t.j. v roku 2024.

Príklad 2

Vlastník nehnuteľností fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 62 rokov napr. k 02.01.2023 má nárok na zníženie daňovej povinnosti z bytu alebo zo stavby na bývanie, ktorá slúži  fyzickej osobe na jej trvalé bývanie (rodinný dom, byt) od 01.01.2024. Daňovník si nemusí uplatniť zníženie daňovej povinnosti priznaním, správca dane upraví daňovú povinnosť priamo v rozhodnutí prvý krát v roku 2024. Nárok na úľavu sa považuje za uplatnený dosiahnutím tejto vekovej hranice. 

VRÁTENIE PREPLATKU

Preplatok na dani vráti správca dane podľa zákona len na základe žiadosti daňového subjektu (tlačivo "Ž2 žiadosť o vrátenie preplatku na dani" zverejnené v časti "dokumenty, žiadosti a tlačivá").

Správca dane vráti preplatok, ak u daňového subjektu neeviduje iný splatný daňový nedoplatok (daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane).

Ak správca dane eviduje u daňovníka preplatok na dani alebo eviduje neoznačenú platbu a zároveň eviduje daňový nedoplatok na inej miestnej dani/poplatku, správca dane použije preplatok na úhradu najstarších daňových nedoplatkov. Ak nemožno použiť preplatok na úhradu daňových nedoplatkov, správca dane vráti daňovníkovi preplatok po podaní žiadosti v zmysle platných právnych predpisov.

Príklad 3:

Daňový subjekt požiadal správcu dane o vrátenie preplatku na dani z nehnuteľností, ktorý vznikol po duplicitnej úrade dane za rok 2023. Správca dane eviduje preplatok na dani z nehnuteľností vo výške 50,00 €; zároveň zistil, že daňový subjekt, okrem preplatku na dani z nehnuteľností, má v čase podania žiadosti evidovaný daňový nedoplatok na poplatku za komunálny odpad za rok 2022 a 2023 vo výške 40,00 €. V súlade s platnou legislatívou správca dane preúčtuje časť preplatku na dani z nehnuteľností vo výške 40,00 € na úhradu poplatku za komunálny odpad a rozdiel 10,00 € vráti daňovému subjektu spôsobom aký určil daňovník v žiadosti.

Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. V tomto prípade je daňový preplatok príjmom rozpočtu obce.

Upozornenie: Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Ak fyzická osoba (platiteľ dane) použije pri úhrade dane nesprávny variabilný symbol, platba bude pripísaná na účet inému daňovému subjektu, ktorému bol pridelený uvedený variabilný symbol. Platiteľ, ktorý pri platbe dane použil nesprávny variabilný symbol, môže požiadať správcu dane o vrátenie tejto platby žiadosťou, ku ktorej priloží doklad preukazujúci nesprávne použitý variabilný symbol platby a doklad o tejto úhrade. Správca dane vráti platbu platiteľovi len, ak eviduje u daňovníka, na účet ktorého bola platba pripísaná, preplatok, a to vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok. Ak správca dane neeviduje preplatok u daňovníka, ktorému bola platba pripísaná, nesprávne označenú platbu dane správca dane nemôže vrátiť žiadateľovi.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • daňovník si uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Príklad 1:

Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba darovaním 10.01.2023; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 22.04.2023. Daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť darovaním je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024, najneskoršie do 31.01.2024. 
Daňovník, ktorý daroval nehnuteľnosť je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2024, najneskoršie do 31.01.2024.

Príklad 2:

Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 12.12.2022; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 03.01.2023; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2024 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2024.

Príklad 3:

Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 15.03.2022; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 21.05.2022; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2023 bol povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)  do 31.01.2023. 

Príklad 4:

Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 25.01.2023; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 25.04.2023, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.06.2023; priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2023 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 25.04.2023) t.j. najneskoršie do 25.05.2023. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 25.01.2023; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 25.02.2023.

Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 28.02.2023; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 07.04.2023 (v deň pracovného pokoja), vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 17.05.2023; priznanie k dani z nehnuteľností bol povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2023 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 11.04.2023, najbližší pracovný deň po dni pracovného pokoja), 30 dňová lehota na podanie priznania uplynula dňa 11.05.2023. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 28.02.2023; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskoršie do 28.03.2023.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastane zmena), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Povinné prílohy

Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje pre vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností sú napr.:

 • doklady z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, rozhodnutie o odstránení stavby z listu vlastníctva),
 • rozhodnutie stavebného úradu (právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby alebo bytu, rozhodnutie o zmene stavby pred kolaudáciou, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, oznámenie o povolení drobnej stavby, potvrdenie o ohlásení drobnej stavby, právoplatné rozhodnutie o povolení stavby na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu, právoplatné rozhodnutie o povolení stavby),
 • rozhodnutie súdu o vlastníckych právach k nehnuteľností (rozhodnutie o schválení príklepu dražby, právoplatné uznesenie o dedičstve, majetkové vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach  2024 - 2008 vrátane hodnoty pôdy.

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
 • v banke v hotovosti na účet mesta,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet Mesta Banská Bystrica pre daň z nehnuteľností

 • IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469
 • BIC kód: CEKOSKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky dane alebo splátky dane aj  variabilný symbol začínajúci na 120, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedené v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane z nehnuteľností sú:

 • pozemky - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; lesné pozemky; na ktorých sú lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky a ostatné pozemky
  • na zaradenie pozemku do skupiny je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností; pri lesoch je určujúci program o starostlivosti o lesy; stavebný pozemok je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do kolaudačného rozhodnutia na stavbu; resp. v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby až do právoplatnosti kolaudačného osvedčenia stavby, ktorá je predmetom dane zo stavieb; alebo v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby s bytmi a nebytovými priestormi v bytovom dome až do právoplatnosti kolaudačného osvedčenia stavby, ktorá je predmetom dane z bytov. 
 • stavby - stavby na bývanie s najviac troma bytmi (rodinné domy) a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (humno, letná kuchyňa, altánok do 25 m2); stavby na pôdohospodársku produkciu (dreváreň), skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží; stavby garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby
  • na zdanenie stavby je rozhodujúci účel skutočného využitia stavby; zdaňujú sa aj podzemné podlažia a obývateľné podkrovia.
 • byty a nebytové priestory
  • byt slúžiaci na iné účely ako na bývanie sa považuje za nebytový priestor,
  • nebytový priestor slúžiaci na bývanie sa podľa zákona považuje za nebytový priestor.

Daňovník dane z nehnuteľností
je vlastník pozemku, stavby, bytu, nebytového priestoru;
- je nájomca:
a) ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav;
b) pozemku, ak jeho nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, nájomca, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, nájomca, ktorý má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorý má pozemky vo vlastníctve; ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor (ďalej len "nehnuteľnosť") v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Daňová povinnosť

 • vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a
 • zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 • pri dedení daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného uznesenia o dedičstve.
 • pri dražbe daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
 • pri vydražení nehnuteľnosti daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti v dražbe.

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého si dohodou určili všetci spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. V takomto prípade priložia k priznaniu k dani z nehnuteľností dohodu spoluvlastníkov na tlačive DN0.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Príklad 1

Fyzická osoba A v mesiaci máj 2023 predala rodinný dom s priľahlou záhradou, ktorú mala v osobnom vlastníctve. V mesiaci júl 2023 bol povolený vklad na katastri nehnuteľností na nového vlastníka.
Nový vlastník B rodinného domu a záhrady je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2024 podľa stavu k 01.01.2024 najneskoršie do 31.01.2024.
Pôvodný vlastník fyzická osoba A je povinná podať daňové priznanie na rok 2024 označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskoršie do 31.01.2024.

Príklad 2

Fyzická osoba A v septembri 2023 nadobudla pozemok (záhradu) do osobného vlastníctva, v tom istom mesiaci bola táto nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva na fyzickú osobu A povolením vkladu katastra nehnuteľností. 
Fyzická osoba A v mesiaci november 2023 požiadala stavebný úrad o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu na pozemku (záhrada). Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu v mesiaci december 2023, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v mesiaci január 2024.
Fyzická osoba A je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2024 podľa stavu k 01.01.2024 najneskoršie do 31.01.2024 na pozemok záhrada, ktorý nadobudol v septembri 2023 - stav podľa katastra nehnuteľností.
Fyzická osoba A je povinná v nasledujúcom zdaňovacom období 2025 podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2025 podľa stavu k 01.01.2025 najneskoršie do 31.01.2025. V prílohe č. II. Oddiel Daň z pozemkov vyznačiť vznik daňovej povinnosti na stavebný pozemok, ktorý je vyznačený v stavebnom povolení a zánik daňovej povinnosti na pozemok záhrada. Záhrada sa bude zdaňovať ako stavebný pozemok až do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu. Daňovník je povinný po tejto skutočnosti opätovne podať čiastkové priznanie na daň z nehnuteľností (zánik daňovej povinnosti na stavebný pozemok a vznik daňovej povinnosti na záhradu). 

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane - daň z nehnuteľností správca dane vyrubí rozhodnutím. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok - daň sa platí za rok.

 • výpočet dane z pozemkov = základ dane (hodnota x výmera) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb prízemná stavba = základ dane (výmera zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej úrovni) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb viacpodlažná stavba = základ dane x [sadzba dane + (príplatok za podlažie x počet ďalších podlaží okrem prízemia)]
 • výpočet dane z bytov = základ dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru) x sadzba dane

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem zmien týkajúcich vydraženia nehnuteľnosti alebo dedenia nehnuteľností.

Ak má fyzická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní priznania k dani z nehnuteľností správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň sa platí len na základe rozhodnutia, ktoré sa doručuje daňovníkovi do vlastných rúk.

Ak má podanie daňovníka nedostatky, neobsahuje všetky náležitosti, je neúplné alebo má správca dane pochybnosti o správnosti vyplnených údajov, správca dane pred vydaním rozhodnutia vyzve daňovníka na doplnenie podania. V prípade ak daňovník nevyhovie správcovi dane, správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti vyrubovacím rozkazom alebo vyrubí daň podľa pomôcok alebo začne daňovú kontrolu, po ktorej vyrubí daň z nehnuteľnosti.