Oznamy mesta

Staré vozidlá v našom meste

Organizácia
Mestská polícia

Aj mesto Banská Bystrica bojuje s nedostatkom parkovacích miest. Okrem príslušníkov mestskej polície si staré nepojazdné vozidlá všímajú aj samotní občania, ktorí ich nahlasujú na operačné stredisko Mestskej polície v Banskej Bystrici.

Záujmom Mesta aj Mestskej polície je takéto staré, nepojazdné vozidlá, vozidlá bez evidenčných čísel s neplatnými emisnými a technickými kontrolami odstrániť z verejných priestranstiev. Povinnosťou držiteľa takéhoto vozidla je bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

Príslušníci mestskej polície sa snažia skontaktovať s držiteľmi starých vozidiel, s tým, aby si svoje staré vozidlo odstránili v určenom termíne. Aj napriek pozitívnym výsledkom, že takéto staré vozidlá pomaly miznú z nášho mesta, odmenou pre príslušníkov mestskej polície sú sťažnosti držiteľov starých vozidiel, ktorým sa nepáči ich „otravovanie“.

Sťažovatelia veľmi neochotne poskytujú súčinnosť pri riešení problému, ktorý trápi všetkých občanov mesta.

Galéria