Oznamy mesta

Skutočnosti, ktoré majú vplyv na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Najčastejšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie k dani z nehnuteľností:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností povolením vkladu v katastri nehnuteľností,
 • predaj nehnuteľnosti v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností dedením,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetkových podielov (na základe rozhodnutia súdu, dohody alebo zákona),
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolená stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak sa zmenila zastavaná plocha stavby alebo počet podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii, zmena užívania bytu alebo nebytového priestoru,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF, dlhodobý nájomný vzťah k pozemku zapísaný na liste vlastníctva ak, nájom pôdy bude trvať min. 5 rokov,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • pozemkové úpravy ako sú zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti, rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena skutočností, pre uplatnenie si úľavy na dani podľa platného VZN alebo zákona.

Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, v užívaní nehnuteľností daňové priznanie daňovník nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubení dane automaticky.