Oznamy mesta

Preventívno bezpečnostná kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici v súčinnosti s pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vykonala z piatku na sobotu 7. decembra 2019 preventívno-bezpečnostnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Zákon všeobecne zakazuje osobám mladším ako 18 rokov požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a ukladá im povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške. Napriek tomuto zákazu bolo u dôvodne podozrivých maloletých a mladistvých z porušenia zákona zistené požitie alkoholu v 8. prípadoch. Z tohto počtu pozitívnych zistení bolo 5 dievčat (z toho 3 maloleté a 2 mladistvé) a 3 mladiství chlapci.

Za porušenie zákazu u maloletých osôb zodpovednosť preberajú ich zákonní zástupcovia, ktorým môže byť v zmysle zákona uložená pokuta. Mladiství si za tento delikt zodpovedajú sami. Všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb. Mestská polícia plánuje pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných kontrolách aj naďalej. Taktiež sa bude zameriavať aj na zákaz predaja a podávania alkoholu neplnoletým osobám.

Mestská polícia týmto apeluje aj na rodičov neplnoletých osôb, aby sa podieľali na prevencii závislostí, aby dieťa vedelo, že konzumácia alkoholu maloletými a mladistvými je neprijateľná a zákonom zakázaná.

Galéria