Oznamy mesta

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020

Oznamujeme žiadateľom o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2020, že v termíne do  31.   októbra 2019 je možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie     v zmysle  Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta  Banská Bystrica č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Bližšie informácie, aktuálne tlačivá – žiadostí o poskytnutie dotácií , ako aj kritériá na rozdeľovanie dotácií odborných komisií MsZ nájdete na webovej stránke Mesta Banská Bystrica v časti – samospráva – dotácie.