Oznamy mesta

Publikované
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2019
Referát krízového riadenia
Publikované
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Priemerné bežné výdavky a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby v roku 2017
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2017
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Siete zariadení krízovej intervencie mesta Banská Bystrica
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – december 2018
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Referát krízového riadenia
Publikované
Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
Referát krízového riadenia
Publikované
Skutočnosti, ktoré majú vplyv na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Oddelenie daní a poplatkov
Publikované
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Oddelenie daní a poplatkov