Oznamy mesta

Dajte si pozor na zmenu harmonogram zberu bioodpadu z 240 l nádob v IBV – v roku 2020

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z rodinných domov – IBV čaká v roku 2020 výrazná zmena vývozných dní. Pristúpilo sa k nej na základe racionalizácie trás zberových vozidiel, a najmä z dôvodu zrušenia zberu počas sobôt, kedy mohli byť obyvatelia v ranných hodinách rušení hlukom. Frekvencia zberu a ostatné základné podmienky zberu BRO zostávajú zachované.

Červené/hnedé nádoby s objemom 240 l sú určené na zber BRO zo záhrad – konáre, tráva, lístie atď. a na odpad z domácností, ako sú zvyšky z ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška a pod. Nádoby nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu. Vzhľadom na obmedzenú nosnosť 240 l nádob na BRO, Vás žiadame o ich napĺňanie odpadom max. do 40 kg. Kompletný harmonogram nájdete na stránke mesta v sekcii Nakladanie s odpadom alebo sa môžete informovať telefonicky na Oddelení odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, 048/433 0454