Oznamy mesta

Bol schválený nový Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020

Na základe štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky sú od roku 1993 z úrovne štátu, pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva, vypracúvané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky , ktoré sú základným koncepčným dokumentom rozvoja odpadového hospodárstva v SR a východiskovým dokumentom pre vypracovanie programov odpadového hospodárstva krajov. Na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja v súčasnosti platí Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorý je východiskovým  dokumentom pre vypracovanie POH mesta.

Vypracovaný Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na r. 2016-2020 bol po kladnom posúdení príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a to Okresným úradom v Banskej Bystrici schválený MsZ  dňa 25. júna 2019. Záväzná časť POH obsahuje predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania. Hlavným cieľom je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu  z domácností  najmenej na 50 percent hmotnosti a dosiahnuť mieru triedeného zberu komunálnych odpadov v roku 2019 na 50 percent  a v roku 2020 na 60 percent.  V smernej časti programu informuje o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov.

Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020