Oznamy mesta

Aktuality – september 2019

30.9.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 4:
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/harmonogram_2019_v4/

 

27.9.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.1  pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.
https://www.minedu.sk/26-09-2019-usmernenie-c-1-k-vyzve-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

Rezort školstva zároveň k spomínanej výzvy zverejnil pomôcku – Kritériá pre výber projektov, metodickú pomôcku – Rozpočet projektu a často kladené otázky FAQ.
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

 

24.9.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019.

 

18.9.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle www.opvai.sk v časti „Aktuality“ informácie k Politike boja proti podvodom.
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/politika-boja-proti-podvodom/

 

18.9.2019 Pozvánka
OP VaI
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj organizujú informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22:
Termín konania: 10.októbra 2019 (štvrtok)
Miesto konania:  Mestský úrad, Veľká sieň, 1.poschodie, Československej armády 26, Banská Bystrica

pozvánka-bb-10102019

 

17.9.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia informácie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

 

13.9.2019 Semináre
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánky na informačné semináre k výzve na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP. https://www.opvai.sk/aktuality/infoseminare_vyzva_22/

 

12.9.2019 Výzva
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/

 

11.9.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára nasledovné výzvy:
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

 

11.9.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019,
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34,
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2018-34,
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019,
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35,
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35,
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

 

9.9.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala Usmernenie č.2 k piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

4.9.2019 Výzva
OP VaI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 30. augusta 2019  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

 

2.9.2019 Výzva
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ . Výzvu vrátane príloh nájdete na tomto linku: https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/