Oznamy mesta

Aktuality – október 2019

31.10.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujem si Vás informovať o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020: https://www.ia.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/IHV_2020/oplz-ihv-2020-verzia-1.pdf

 

31.10.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

 

30.10.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu harmonogram výziev na rok 2020: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/harmonogram_2020_v1/

 

30.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácie o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-op-lz-dop-20184.1.201

 

30.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Informácie pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-pre-ziadatelov-v-ramci-vyzvy-op-lz-dop-20183.1.101-podpora-pracovnych-miest-k-disponibilnej-alokacii-urcenej-na-vyzvu

 

30.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení FAQ k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01: https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2018_3_1_1_01/FAQ_Podpora_pracovnych_miest.pdf

 

15.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke www.minedu.sk boli zverejnené „Často kladené otázky – FAQ“ k výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

 

11.10.2019 Pozvánka
OP II
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na Informačný seminár k  výzve OPII-2018/7/1-DOP  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“ pre žiadateľov a prijímateľov:
Termín konania: 23. októbra 2019
Miesto konania: MsÚ Banská Bystrica, Veľká sieň – 1.poschodie, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Svoju účasť  prosím  potvrďte v termíne do 21.10.2019 do 9:00 hod. vyplnením on-line formulára: Prihláška

POZVÁNKA_WIFI (2)

 

10.10.2019 Informácia
OP VaI
Dňa 10. októbra 2019 sa uskutočnil informačný seminár, ktorý zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica, pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22). Na informačnom seminári bola odprezentovaná výzva, základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku ako aj príprava žiadosti o NFP ako aj téma sociálna ekonomika a sociálne inovácie, informácia o synergických možnostiach podpory subjektov sociálnej ekonomiky prednášajúcim zo strany MPSVaR SR.

 

10.10.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0 https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

10.10.2019 Výzva
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2018-36, k 09.10.2019.
Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

 

7.10.2019 Informácia
OP ĽZ
Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť „verejné obstarávaní“ , ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci NP ISE. Obsahom školenia bolo vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní a uplatnenie výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní s praktickými ukážkami a cvičeniami.

 

7.10.2019 Informácia
OP ĽZ
Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Obsahom seminára bola prezentácia Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov.

 

1.10.2019 Výzva
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. 9. 2019 bola vyhlásená 55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

 

1.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2019: https://www.ia.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/IHV_2019/oplz-ihv-2019-verzia-4.pdf

 

1.10.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-zmene-terminu-6.-hodnotiaceho-kola-vyzvy-op-lz-dop-20184.1.2011