Oznamy mesta

Aktuality – júl 2019

31.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.07.2019

 

30.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019

 

27.7.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Schému na podporu kreatívneho priemyslu v SR v znení dodatku č. 2
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

26.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nasledovné výzvy:
Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01.  https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01.  https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

K obom výzvam budú zorganizované aj informačné semináre:
Informačný seminár pre výzvu „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
Informačný seminár pre výzvu „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“: https://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

 

26.7.2019 Výzva
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

 

25.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 3 k Technickej pomoci, verzia 3.4

 

23.7.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_3_vyzva_19/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_2_-vyzva_18/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

 

18.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujem si Vás informovať o  zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019.

 

17.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Výsledky výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33

 

17.7.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Schému na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1  https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

12.7.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na 21. októbra 2019

 

11.7.2019 Výzva
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2  https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

11.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15 (doplnená otázka č.25).

 

10.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať o zmene č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 

 

10.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 4 o uzavretí výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Trnavského kraja (typy aktivít a., b. a typ aktivita j.), UMR Nitrianskeho kraja (typ aktivity j.), UMR Trenčianskeho kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.), UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., b.), UMR Prešovského kraja (typy aktivít a., b., typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a RIÚS Prešovského kraja (typ aktivity j.)

 

9.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47

 

9.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 9 k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16.

 

8.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

 

4.7.2019 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky zverejnená Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

 

2.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  boli zverejnené aktualizácie Príručky pre prijímateľa, verzia 6.1 operačného programu Ľudské zdroje s doplneným dátumom účinnosti a s dátumom schválenia spolu s prílohami: http://www.minedu.sk/15704-sk/prirucky-pre-prijimatela/
Taktiež boli zverejnené dokumenty „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3, dokument aj so sledovaním zmien a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie.“
http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

2.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  bola zverejnená aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019, ktorý nájdete na: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2019/

 

1.7.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle:
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo – orientovaných projektov OP VaI
https://www.opvai.sk/media/100863/informacia-k-podmienke-bezuhonnosti.pdf

 

1.7.2019 Oznam
OP ĽZ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 7. kola je stanovený na 15.10.2019.