Oznamy mesta

Aktuality august 2019

30.8.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo nasledovné informácie a dokumenty k
výzve OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22:
v časti „Výzvy/ Ministerstvo hospodárstva SR/ Dopytovo-orientované projekty“: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/30-8-2019-v%C3%BDzva-zameran%C3%A1-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-k%C3%B3d-opvai-mhdp2019311-331-22/
v časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/aktuality/mh-sr-vyhl%C3%A1silo-v%C3%BDzvu-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp/

 

27.8.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1

 

20.8.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Usmernenie k VO pre odborníkov z praxe o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z EŠIF (Usmernenie EK odporúčacieho charakteru)
https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/
Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

19.8.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia I. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na 16. septembra 2019.

 

9.8.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle MPSVR SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o  NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4), programové obdobie 2014 – 2020 verzia 2.6
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucka-ziadatela/

 

8.8.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila prehľad Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

6.8.2019 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019.

 

5.8.2019 Národný projekt
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustila národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,  z Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt je určený pre obce do 1000 obyvateľov vrátane. Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS bolo zverejnené na stránke národného projektu www.nptos.gov.sk. Znenie Oznámenia si môžete po kliknutí stiahnuť  tu.

 

5.8.2019 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019
Informácia o termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

 

5.8.2019 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 11 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27  

 

2.8.2019 Výzva
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/

 

2.8.2019 Výzva
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 52. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd 52. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd