Oznamy mesta

Akcia Za krajšie mesto 2019

Prvé teplejšie dni sa v našom meste vždy spájajú s celomestským jarným upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto. Ruku k dielu pravidelne pridávajú aj samotní Banskobystričania, ktorí sa s obľubou zapájajú do akcie a skrášľujú okolie svojich domovov. V prípade priazne počasia by sa akcia mala stihnúť už pred veľkonočnými sviatkami.

 Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici – tel. č. 048/433 0454.

Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, škôl základného  a stredného stupňa, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív. K čisteniu verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP, Urpín, atď. budú prizvané tiež environmentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie a ich dočistenie zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovnící prijatí na aktivačné práce.

Akcia „Za krajšie mesto“ je rozdelená na tieto štyri etapy:

  1. ETAPA             22. 3. – 23. 3. 2019Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Nový svet, Jakub, Uľanka
  2. ETAPA             29. 3. – 30. 3. 2019Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch
  3. ETAPA             5. 4. – 6. 4. 2019Centrum, Fortnička, Uhlisko, Majer, Graniar, Belveder
  4. ETAPA             12. 4. – 13. 4. 2019Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica

V uvedených termínoch MsÚ zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta. Konkrétne pristavenie kontajnerov je uverejnené na internetovej stránke mesta a takisto bude uverejnené na informačných plagátoch.

V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad a pod. počas akcie (okrem nedele!) kontaktujte pracovníka MsÚ na mob. č. 0905 940 847.

Upozornenie: V prípade výrazne nepriaznivých podmienok  (dážď, podmočený terén, silný vietor, sneženie, a pod.)  bude stanovený náhradný termín, o čom Vás budeme informovať na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Termíny etáp si môžte potvrdiť na tel. č. 048/433 0454 alebo 0905 940 875,resp. na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk

Žiadame obyvateľov mesta, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica má iba Mestom poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby – ZAaRES.

Neodborný zásah do zelene môže spôsobiť pre vlastníka ekonomickú, ale aj ekologickú újmu, a je v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene! Nepovolený výrub stromov a ich poškodzovanie je priestupkom, za ktorý môže byť uložená finančná sankcia!  

V prípade záujmu o zapožičanie pracovného náradia, môžete kontaktovať strediská ZAaRES príslušné pre jednotlivé etapy akcie.

I.etapa Stredisko Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643

II.etapa Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

III.etapa Stredisko Centrum, Horná 24/A,- tel. č. 0903 566 641

IV. etapa Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642