Oznamy mesta

Opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy

Vážení spoluobčania,

Prichádza konečne vytúžené obdobie teplého a suchého počasia, ktoré všetci radi využijeme na dovolenky, relax a načerpanie nových síl. No zároveň je to aj obdobie kosenia a sušenia trávy, dozrievania úrody i následne jej uskladňovania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici chce u širokej verejnosti v tejto súvislosti upriamiť pozornosť aj na fakt, že obdobie zberu obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy patrí tiež medzi činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Samotné požiarne riziko vznikajúce pri spomínaných činnostiach je ovplyvnené spracúvanými horľavými látkami, ale aj poveternostnými podmienkami týkajúcimi sa zvýšených klimatických teplôt.

V súvislosti so zberom a skladovaním úrody, sena a slamy vznikajú požiare s vysokými škodami na majetku.

Pri tejto príležitosti je nutné upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 4 písm. b) a § 14 ods. l písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v tomto suchom období.

Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :

  1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
  2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
  3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
  5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
  6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie uvedených zásad pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zásahy pri takýchto udalostiach môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri iných udalostiach ohrozujúcich životy, zdravie a majetok širokej verejnosti, teda každého z Vás.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že šírenie požiarov v horúcom a suchom letnom období je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát veľmi náročná na čas, na sily a prostriedky. Vopred ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí svojim zodpovedným správaním pomáhajú vytvárať predpoklady na život bez požiarov.

Galéria