Oznamy mesta

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu a QR-kód

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ SPRÁVCOM DANE PRE DAŇOVÝ SUBJEKT

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu

  1. Ak má daňovník alebo poplatník zriadenú elektronickú schránku na www.slovensko.sk označenú ako „aktívna na doručovanie“ rozhodnutie alebo iné písomnosti  správca dane doručuje podľa daňového poriadku len elektronicky do zriadenej elektronickej schránky daňového subjektu s fikciou doručovania.
  2. Ak nemá daňovník alebo poplatník zriadenú elektronickú schránku na www.slovensko.sk označenú ako „aktívnu na doručovanie„, napr. schránka je len „vytvorená“ alebo „aktívna“ alebo „zrušená“ … rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane daňovému subjektu prostredníctvom pošty opakovane do vlastných rúk; aj v tomto prípade platí fikcia doručovania, ak daňový subjekt písomnosť neprevezme v odbernej lehote 15 dní od dátumu uloženia písomnosti, správca dane považuje písomnosť za doručenú. Ak poštový doručovateľ označí na písomnosti „adresát neznámy„, písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou podľa daňového poriadku.

Elektronické doručovanie úradných písomností cez www.slovensko.sk vrátane príloh v zmysle zákona o e-Governmente, ako aj v zmysle daňového poriadku má rovnaké právne účinky ako doručovanie písomností v listinnej podobe. Orgán verejnej moci (ďalej len „správca dane“) doručuje písomnosti z daňového konania len elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente vždy s fikciou doručovania. Elektronická správa (o doručení písomnosti) sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote.

 

QR – kód

Správca dane od roku 2019 uvádza QR kód len na niektorých rozhodnutiach (napr. rozhodnutie na daň z nehnuteľností, rozhodnutie na daň za psa, rozhodnutie na poplatok za komunálny odpad, výzva na úhradu daňového nedoplatku …). QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.