Oznamy mesta

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu a QR-kód

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu

  1. Ak má daňovník alebo poplatník zriadenú schránku na www.slovensko.sk označenú ako „aktívna na doručovanie“ rozhodnutie alebo iné písomnosti  správca dane doručuje podľa daňového poriadku len elektronicky do zriadenej schránky daňového subjektu s fikciou doručovania.
  2. Ak nemá daňovník alebo poplatník zriadenú schránku na www.slovensko.sk označenú ako „aktívnu na doručovanie„, napr. schránka je len „vytvorená“ alebo „aktívna“ alebo „zrušená“ … rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane poštou opakovane do vlastných rúk daňového subjektu; aj v tomto prípade platí fikcia doručovania ak, daňový subjekt v odbernej lehote 15 dní písomnosť neprevezme od dátumu uloženia písomnosti, správca dane považuje písomnosť za doručenú. Ak poštový doručovateľ označí na písomnosti „adresát neznámy„, písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou podľa daňového poriadku.

Elektronické doručovanie úradných písomností cez www.slovensko.sk vrátane príloh v zmysle zákona e-Governmente ako aj v zmysle daňového poriadku má rovnaké právne účinky ako doručovanie písomností v listinnej podobe. Orgán verejnej moci (ďalej len „správca dane“) doručuje písomnosti z daňového konania len elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente vždy s fikciou doručovania. Elektronická správa (o doručení písomnosti) sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote.

V tomto období doručuje Mesto Banská Bystrica postupne prostredníctvom Slovenskej pošty do domácností rozhodnutia na rok 2020 vystavené elektronickou formou s doložkou autorizácie – rozhodnutie k dani z nehnuteľností, rozhodnutie k dani za psa a rozhodnutia za poplatok za komunálny odpad. 

QR – kód v niektorých rozhodnutiach alebo písomnostiach

Správca dane od roku 2019 uvádza QR kód len na niektorých rozhodnutiach (napr. rozhodnutie na daň z nehnuteľností, rozhodnutie na daň za psa, rozhodnutie na poplatok za komunálny odpad, výzva na úhradu daňového nedoplatku …). QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.