Oznamy mesta

Žiadosti o poskytnutie štipendia z Fondu A. Hanzlíka na šk. rok 2023/2024

Žiadosti o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka

na školský rok 2023/2024

Aj v školskom roku 2023/2024 sa môžu študenti stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia uchádzať o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka. Podmienky a spôsob poskytovania finančného príspevku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka. Úplné znenie VZN ako aj aktuálny vzor Žiadosti o štipendium nájdete na webovom sídle Mesta Banská Bystrica: www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-o-stipendium-z-fondu-a-hanzlika.

Žiadosť o štipendium, spolu s prílohami, je potrebné doručiť na Klientské centrum Mestského úradu v termíne do 15. septembra 2023. Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru a sociálne a majetkové pomery žiadateľa.

Školský úrad, odd. školstva a mládeže