Oznamy mesta

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Vzhľadom na  zámrz rieky Hron v priestoroch Malej vodnej elektrárne Šalková, dochádza v mestskej časti mesta Banská Bystrica – Šalková zatopeniu nebytových priestorov výverom cez odvodňovaciu šachtu dažďových vôd objektu a spevnených plôch, resp. aj priesakom cez spodnú časť (podlahu) stavby budovy Kultúrneho domu najmä priestorov Dobrovoľného hasičského zboru Banská Bystrica, časť Šalková.

Na základe týchto skutočností primátor Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica podľa § 26 ods. 3  písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity pre územie Mesta Banská Bystrica, miestna časť Šalková na vodnom toku rieky Hron v miestach Malej vodnej elektrárne Šalková dňom 11. 02. 2023  k 14:30 hod.

Galéria