Oznamy mesta

Systém zberu komunálneho odpadu prostredníctvom polopodzemných kontajnerov – Bernolákova ul.

Systém zberu komunálneho odpadu prostredníctvom polopodzemných kontajnerov

 

Zavedený systém zberu komunálnych odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov nie je nový, v zahraničí sa praktizuje približne 30 rokov. Na Slovensku asi posledných desať. Skôr ako sa aj mesto Banská Bystrica rozhodlo pre takýto systém zberu komunálneho odpadu na svojom území, navštívili sme v minulosti samosprávy v Katowiciach a v Nitre, kde už mali so zavedením systému skúsenosti. Nakoľko ohlasy boli pozitívne, v roku 2017 mesto dalo vypracovať Odbornú štúdiu zefektívnenia a estetizácie nakladania s komunálnym odpadom a triedenými zložkami odpadov. Štúdia tvorila základ pre vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie stojísk aj v Radvani a Kráľovej. Pôvodne boli navrhované kontajnery s okrúhlou základňou, ale rozhodli sme sa pre štvorcovú základňu, nakoľko tieto majú menšie nároky na zabratie potrebného miesta.

Limitujúce faktory

Na umiestnenie nádob polopodzemných kontajnerov majú vplyv viaceré faktory, hlavne:

 • Umiestnenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
 • Tvar terénu,
 • Tvar stojiska a potrebný počet kontajnerov,
 • Dobrý prístup zberovej technike,
 • Dobrý prístup obyvateľom,
 • Dostatočná vzdialenosť od križovatiek,
 • Dostatočná vzdialenosť od bytových domov napr. z hľadiska požiarnej ochrany,
 • Nároky na záber zelene,
 • Nároky na záber parkovacích miest,
 • Nároky aj na vznik nových parkovacích miest.

 

Vyššie uvedené predpoklady rozhodli o tom, že v prvom kole voľba padla na mestské časti Radvaň a Kráľová, nakoľko sa jedná o pomerne rovinatú lokalitu s komunikáciami kolmými na seba. Mesto plánuje  v budovaní polopodzemných kontajnerov pokračovať aj v ďalších mestských častiach, kde takýto model bude vhodný.

 

Výhody, prednosti

 

 • estetické hľadisko, čo priamo súvisí s čistotou stojiska. Nové už vybudované stojiská stojiská v Radvani a Kráľovej monitorujeme skoro denne a nezistili sme za tri mesiace väčšie znečistenie, tak ako tomu dochádza na klasických stojiskách,
 • Technické prevedenie neumožní, aby nádoby niekto „vykrádal“. Vyberal z nich jedlo, prípadne odevy resp. sa v nich hrabal, a tak robil okolo nich neporiadok,
 • Technické riešenie neumožní pohyb kontajnerov napr. pri veľkom vetre, neumožňuje svojvoľné premiestňovanie kontajnerov napr. z dôvodu parkovania, kontajnery netreba po každej manipulácia zabezpečovať proti pohybu, dobrá manipulácia s poklopom,
 • Za predpokladu, že veká na polopodzemných kontajneroch sa budú zatvárať, čo sa pri klasických kontajneroch často nedeje, je tiež predpoklad nižšieho výskytu hlodavcov v lokalite,
 • Zmenší sa objem odpadu, nakoľko v polopodzemných kontajneroch sa odpad zhutní svojou hmotnosťou. Jeden 5 kubíkový kontajner nahradí cca šesť pôvodných 1100 litrových kontajnerov,
 • Polopodzemné kontajnery sú vybavené senzormi naplnenosti, čím sa optimalizuje potreba zberu odpadu. Nebude sa vyvážať vzduch, čo bude mať kladný vplyv na dopravu a zníženie emisií,
 • Polopodzemné kontajnery svojim technickým prevedením a vzhľadom majú aj edukačný význam, očakávame že sa to prejaví v čistote druhového zloženia a miere vytriedenia odpadu,
 • Na stojisku sú zastúpené kontajnery na všetky triedené komodity vyplývajúce z legislatívy,
 • Zníži sa počet stojísk komunálneho odpadu, čo má priamy súvis s nárokmi na parkovanie motorových vozidiel.

Sme presvedčení, že takéto riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi bude prínosom pre nás všetkých a spoločným úsilím sa posunieme ďalej.

 

Výber miesta bol konzultovaný niekoľkokrát s vedením mesta, odbornými útvarmi mesta, so zberovou spoločnosťou a s projektantmi. Prebehlo aj niekoľko stretnutí s občanmi lokalita Radvaň, Králová, Podháj. Čo sa týka umiestnenia PPK v uvedených lokalitách, prakticky nemáme inú alternatívu, limitujúce faktory boli vymenované vyššie.

 • Zámery a projekty boli odprezentované na komisiách MsZ – životné prostredie 2 x, v komisii pre mestské časti, v komisii pre modernú samosprávu,

Informácie boli často medializované hlavne v regionálnych médiách a sú niekoľko rokov umiestnené aj na stránke mesta.

Galéria