Oznamy mesta

Organizovanie verejných kultúrnych podujatí

Po dvoch rokoch trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 je potrebné pripomenúť si povinnosti usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí, ktoré vyplývajú zo zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto zákona rozumejú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty,  hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestskému úradu najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, v odôvodnenom prípade aj v kratšej lehote. V oznámení je povinný uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Mesto Banská Bystrica má pre tento účel k dispozícii tlačivo a to pre usporiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, ako aj pre právnickú osobu. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.banskabystrica.sk v dvoch formátoch. Potrebné informácie Vám poskytnú zamestnanci oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Bystrici.