Oznamy mesta

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity

Primátor Mesta Banská Bystrica ako vecne príslušný na odvolávanie stupňov povodňovej aktivity v súlade s § 11 ods. 11 písmeno a) a § 26 ods. 3 písmeno b) bod 1 zákona Národnej rady SR
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami z vlastného podnetu

odvoláva dňa 23. 02. 2023 od 14:00 hod.

v súlade s § 11 ods. 9 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pre územie Mesta Banská Bystrica, miestna časť Šalková na vodnom toku rieky Hron v miestach Malej vodnej elektrárne Šalková

II. stupeň povodňovej aktivity,

ktorý bol vyhlásený dňa 13. 02. 2023 číslom 18881/2023/PR-RKR.