Oznamy mesta

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP na rok 2023, verzia 3 a STANOVISKO č. 7/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 3“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli na webstránke RO pre IROP zverejnené dokumenty: