Oznamy mesta

Žiadosti o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka na školský rok 2022/2023

Študenti stredných a vysokých škôl sa aj v školskom roku 2022/2023 môžu uchádzať o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka. V súlade s novelizovaným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka, v znení VZN č. 20/2011, VZN č. 7/2015 a VZN č. 8/2022, o štipendium môžu požiadať študenti stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, pochádzajúci z rodín, ktorých spoločne posudzované príjmy v rodine v zmysle Zákona o životnom minime nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm a ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch štúdia dosiahol priemer do 2,00.

Úplné znenie spomínaného Všeobecne záväzného nariadenia, ako aj aktuálny vzor Žiadosti o štipendium nájdete na webovom sídle Mesta Banská Bystrica, v sekcii : Ako vybaviť / Občan / Školstvo/ Žiadosť o štipendium z fondu A. Hanzlíka.

Žiadosť o štipendium spolu s prílohami je potrebné doručiť na Klientské centrum Mestského úradu v termíne do 15. septembra 2022. Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru a sociálne a majetkové pomery žiadateľa.

Školský úrad, odd. školstva a mládeže