Oznamy mesta

Vývoz komunálneho dopadu počas vianočných sviatkov a začiatku nového roka 2023

Vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka pristupuje Mesto Banská Bystrica každoročne k posilneniu jeho zberu.

Keďže zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 22.12.2022 do 15.01.2023 okrem nedelí, žiadame Vás, aby ste vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu najmä v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod. V dôsledku blokácie nádob vozidlami môže dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk a v spojení so snehovými zrážkami môže spôsobiť mnohé komplikácie vo veci čistoty verejných priestranstiev. Zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov prebehne teda aj v sviatočných dňoch 24. a 26.12.2022 aj 6.1.2023!

Zároveň zo strany obyvateľov je počas celého roka potrebné, aby odpad dôkladne stláčali a minimalizovali, resp. natrhali na menšie kusy, najmä kartónové krabice a PET fľaše, resp.  v prípade zaplnenia jedného stojiska využili susedné. Obzvlášť v tomto predvianočnom období, kedy narastá množstvo obalov, aj v dôsledku zvýšeného online objednávania tovaru (zdvojenie obalu oproti nákupu na kamennej predajni), je minimalizácia obalových odpadov veľmi dôležitá. Taktiež žiadame o dodržanie vykladania objemného odpadu výhradne jeden deň pred stanoveným harmonogramovým vývozom a v prípade možnosti využitia neskorších termínov jeho zberu. Alebo využite mestský zberný dvor komunálneho odpadu pri železničnej stanici Radvaň.

Vývoz komunálneho odpadu z prevádzok právnických osôb a podnikateľov je plánovaný bez zmeny v dňoch podľa harmonogramu, teda aj dňa 26.12.2022 a 6.1.2023.

Zberný dvor v Radvani bude otvorený od pondelka do soboty okrem sviatkov 24. a 26. 12. a 6.1.2023. Dňa 31 .12.2022 bude otvorený v obmedzených hodinách od 8.30 do 12.00 hod.

Zber nebezpečných odpadov na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať  počas sviatkov a dňa 30.12.2022.

Zber vianočných stromčekov bude prebiehať od nádob na zber komunálnych odpadov od 9.1. do 6.2.2023 v cykle 1 x za týždeň , následne priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad je z nich potrebné odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky ako živé tak i umelé je zároveň možné celoročne odovzdať v zbernom dvore v Radvani.

Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP na separovanyzber@banskabystrica.sk

alebo dispečing zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. na infobb@mariuspedersen.sk alebo na 048/418 61 88.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mestský úrad Banská Bystrica

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Galéria