Oznamy mesta

Celomestské jarné upratovanie ZA KRAJŠIE MESTO začíname na Fončorde, v Podlaviciach, Skubíne a na Suchom vrchu už 18.3.2022

Jar sa v našom meste už tradične spája s celomestským upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto. V prípade priazne počasia by sa akcia mala stihnúť už pred veľkonočnými sviatkami. V posledných dvoch rokoch bola akcia obmedzená pandemickou situáciou. Vzhľadom na priaznivý vývoj by sa mala akcia uskutočniť v štandardnom rozsahu pričom je dôležité dodržať aktuálne protipandemické opatrenia.

Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici – tel. č. 048/433 0454, resp. 0905 940 847.

Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, dobrovoľníkov.

Akcia „Za krajšie mesto“ je rozdelená na tieto štyri etapy:

  1. ETAPA             18.3.-20.3.2022          – Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch
  2. ETAPA             25.3.-27.3.2022          – Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka
  3. ETAPA             1.4.-3.4.2022              – Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar
  4. ETAPA             8.4.-10.4.2022            – Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš,  Kremnička,  Rakytovce, Šalková, Senica 

V uvedených termínoch MsÚ zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta. Konkrétne pristavenie kontajnerov je uverejnené na priložených informačných plagátoch.

V prípade potreby vývozu/premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad, informácií a pod. počas akcie (okrem nedele!) kontaktujte pracovníka MsÚ na mob. č. 0905 940 847.

                Upozornenie: V prípade výrazne nepriaznivých podmienok  (dážď, podmočený terén, silný vietor, sneženie, a pod.)  bude stanovený náhradný termín, o čom Vás budeme informovať na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Termíny etáp si môžete potvrdiť na tel. č. 048/433 0454 alebo 0905 940 875,resp. na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk

Žiadame obyvateľov mesta, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica má iba Mestom poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby – ZAaRES.

V prípade záujmu o odbornú poradenskú činnosť, resp. poskytnutie vriec môžete kontaktovať strediská ZAaRES príslušné pre jednotlivé etapy akcie. Náradie však z dôvodu pandemickej situácie nebude v tomto roku zapožičiavané.

I. etapa                 Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

II. etapa               Stredisko Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643

III. etapa              Stredisko Centrum, Horná 24/A,- tel. č. 0903 566 641

IV. etapa               Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

 

 Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

MsÚ Banská Bystrica

 

Galéria