Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – december 2021

31.12.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo  Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu projektov, ktorým   bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) (kód výzvy OPII-MH/DP/2021-11.3-32)​https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy32/

  

31.12.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31
 https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_c4_vyzva31/

  

29.12.2021 Výzva
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/

  

28.12.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.
https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzv/1124-67-1124-17415/

 

28.12.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.
https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzv/1124-67-1124-17415/

 

17.12.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) zverejnilo Výzvu č. OPII-2021/7/18-DOP so zameraním na „Wifi pre Teba II“
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/

 

17.12.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) zverejnilo Výzvu č. OPII-2021/7/13-DOP so zameraním na „Migrácia ISVS do Cloudu“
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-13-dop-migracia-isvs-do-cloudu/

 

 16.12.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 2. IHV je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2022/1421-67-1421-17332/

 

14.12.2021 Výzva
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83.
Výzva je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-v-ramci-iniciativy-catching-up-regions-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji-kod-vyzvy-irop-po1-sc1/1124-67-1124-17375/