Oznamy mesta

Kontroly zamerané na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v súčinnosti s pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vykonala z piatka na sobotu 6. 8. 2021 preventívno-bezpečnostnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Zákon všeobecne zakazuje osobám mladším ako 18 rokov požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a ukladá im povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške. Napriek tomuto zákazu bolo zistené požitie alkoholu v 4 prípadoch.

Za porušenie zákazu u maloletých osôb zodpovednosť preberajú ich zákonní zástupcovia, ktorým môže byť v zmysle zákona uložená pokuta. Mladiství si za tento delikt zodpovedajú sami. Všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb.

Mestská polícia plánuje pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných kontrolách aj naďalej, preto apelujeme aj na rodičov neplnoletých osôb podieľať sa na prevencii závislostí, aby dieťa vedelo, že konzumácia alkoholu maloletými a mladistvými je neprijateľná a zákonom zakázaná.

Galéria