Oznamy mesta

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 2. a 9. októbra 2021

Približne jedno percento komunálneho odpadu tvorí nebezpečný odpad, ktorý v prípade uloženia na skládku môže kontaminovať životné prostredie. Mesto Banská Bystrica si toto riziko uvedomuje, a preto pre obyvateľov vytvára vhodné podmienky na jeho likvidáciu. Aj počas tejto jesene môžu Banskobystričania, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom spoločnosti DETOX s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, obaly, plasty, textílie a vody znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá a rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče či odpady s obsahom nebezpečných látok.

Uvedené odpady, a to aj vo väčších množstvách, môžu obyvatelia mesta Banská Bystrica počas roka od pondelka do štvrtka (7:00 – 15:00 hod.) bezplatne odovzdať na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o. na adrese Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), telefonický kontakt: 048/471 25 25. V dni mobilného zberu – 2. a 9. októbra 2021 je možné odovzdať odpad aj na prevádzke, a to v čase  od 8:00 do 13:00 hod.

Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby! V prípade potreby preto kontaktujte spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oprávnená na nakladanie s azbestom. Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky.

Upozornenie:

Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie občianskeho preukazu. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vás žiadame, aby ste pri odovzdávaní odpadu dodržiavali rozostupy a mali prekryté horné dýchacie cesty. Zároveň žiadame obyvateľov, aby boli trpezliví a na miestach zberu nevytvárali skládky, ale počkali na vozidlo v stanovenom termíne. Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť či zájsť.

 

 

Galéria