Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – november 2021

25.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený
Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

 

25.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený
Oznam o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

 

25.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený
  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022;

 

25.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené STANOVISKO č. 38/2021  Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému PVV IROP na rok 2022, verzia 1.

 

25.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 k 25.11.2021

 

 24.11.2021 SEMINÁR
OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Termín a miesto konania: 30. novembra 2021 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

Program:
09:30 – 09:40 Privítanie účastníkov, všeobecné informácie o priebehu seminára
09:40 – 10:00 Stručné predstavenie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (výzva č. 72)
10:00 – 10:30 Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci administratívneho overovania a odborného hodnotenia ŽoNFP
10:30 – 10:40 Stručné predstavenie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 (výzva č. 58)
10:40 – 11:00 Diskusia

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  najneskôr do 26.11.2021

  

22.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Metodickú pomôcku k verejnému obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_seal_of_excellence_ba_kraj/

 

22.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Metodickú pomôcku k verejnému obstarávaniu v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/

 

22.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 30
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_vyzva30_2hk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

  

18.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/aktuality/info-o-planovani-uzatvoreni_uzavreti-vyzvy-opii-mhdp2021113-32/

 

18.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR pre žiadateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kód písomného vyzvania IROP-PO8-SC81-2021-84.

 

 12.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

 

11.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_2hk_vyzva26/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

11.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Zmenu zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2
https://www.opvai.sk/aktuality/hromadna_zmena_c2/
https://www.opvai.sk/ziadatel-prijimatel/mhsr_prijimatel/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-zmluvy-o-nfp/

 

11.11.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Informáciu o aktualizácii vzoru zmluvy o poskytnutí NPF pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualizacia_vzor_zmluvy_nfp_vyzva31/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/vzor_zmluvy_nfp/

 

10.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021.
https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnej-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopra/1124-67-1124-17285/

 

9.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.
https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-17283/

 

8.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.
 
  
4.11.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o Zmene č. 3  výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

 

4.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.
 

2.11.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.