Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – júl 2021

30.7.2021 Výzva / Seminár
EŠIF
Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30.7.2021 ďalšiu otvorenú VÝZVU NA PODPORU INOVÁCIÍ A ROZVOJA PODNIKANIA (BIN 02), financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Informácie o výzve BIN 02 sú zverejnené na webovej stránke: www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve sa bude konať vo štvrtok 12. augusta 2021 o 10:00 hod, online. >>REGISTRÁCIA TU<< Viac informácií k Informačnému semináru nájdete na: www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-aktuality

  

30.7.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2020-60.

 

 29.7.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra na webovom sídle www.opvai.sk   aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzavierky_aktualneho_hk_vyzva32/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/

 

29.7.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra na webovom sídle www.opvai.sk aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzvierky_aktualneho_hk_vyzva33/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_sela_of_excellence_ba_kraj/

  

29.7.2021 Webinár
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) Vás pozýva na online stretnutie Prijímateľov Prioritnej osi 6, OP ĽZ za účelom poskytnutia konzultácii k vytvorenej vzorovej dokumentácie k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce, ktorí sa nachádzajú v procese príprav verejného obstarávania. Konzultácie sú určené pre potenciálnych Prijímateľov a Prijímateľov, ktorí uzavreli zmluvy o nenávratný finančný príspevok v roku 2020 a 2021 s Poskytovateľom (MV SR) a nachádzajú sa v procese prípravy verejného obstarávania. Odporúčame účasť štatutárneho orgánu Prijímateľa, alebo jeho zástupcu a taktiež je nevyhnutná účasť osoby, ktorá bude zodpovedná za proces verejného obstarávania. Vzorová dokumentácia sa nachádza na našom webovom sídle https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
Termín konania online konzultácii: štvrtok 5. augusta 2021 od 9:00 hod do 11:00 hod
Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 4. augusta 2021 do 10:00 hod vyplnením online formulára / môžete si skopírovať tento link: https://docs.google.com/forms/d/1-LM_2lgFFo-wXj3xwEWzy9idqH5skqj_4WCNae1oXok/edit  a vložiť do svojho aktuálneho prehliadača a tak vyplniť formulár. Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 04.08.2021 zaslané podrobnejšie informácie spolu s prihlasovacím linkom. Využívaná platforma je Cisco Webex, odporúčame si nainštalovať aplikáciu Cisco Webex Meetings. Prostredníctvom aplikácie Webex prihláseným záujemcom zašleme odkaz do e-mailu, ktorý ste zanechali v prihlasovacom online formulári. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný do online priestoru. V prípade akýchkoľvek otázok k organizácii webinára ma môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: janette.dusanicova@minv.sk.
 V prípade, ak je Vaša problematika v oblasti verejného obstarávania rozsiahla, máte možnosť ju zaslať písomne v predstihu na náš e-mail: janette.dusanicova@minv.sk.

 

 29.7.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

  

26.7.2021 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo posledné – 3. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01, s dátumom uzávierky: 30.09.2021. Po uzavretí 3. hodnotiaceho kola plánuje rezort školstva predmetnú výzvu uzavrieť. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aktualizáciu Často kladených otázok  – FAQ.
Všetky potrebné informácie o výzve sú dostupné na https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/

  

22.7.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym žiadateľom výzvy OPLZ-PO8-2021-1 MOPS, že  bola spustená funkcionalita predkladania Žiadostí o NFP v rámci ITMS2014+, dňa 21. júla 2021 bol TU zverejnený oznam o posune 1. hodnotiaceho kola na 4. august 2021, dňa 22. júla 2021 bola TU zverejnená aktualizácia často kladených otázok (FAQ).
Bližšie informácie sa dozviete na webovom sídle v časti Aktuality

  

19.7.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, že pôvodný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy 26.07.2021 sa bude predlžovať minimálne o 7 pracovných dní. O presnom termíne uzávierky 1. hodnotiaceho kola budú všetci oprávnení žiadatelia informovaní v čo najskoršom termíne prostredníctvom webového sídla stránky SO. Bližšie informácie sa dozviete na našom webovom sídle v časti Aktuality

 

19.7.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

  

16.7.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65

  

15.7.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol  zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.6.

14.7.2021 Seminár
OP II
dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.
Školenie sa uskutoční dňa 22.07.2021 (štvrtok) od 10:00 – 11:00 hod.
Školenie bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex.
Link: https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m277e8cd45bd1dc12ac132c16e2d42db9
Pre účasť na školení je potrebné mať stiahnutú aplikáciu Webex (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu).

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o prihlásenie sa na školenie prostredníctvom:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHqhxGfUTJGCYtaaRXOZwOMkDhUyQI0XlerPZNtLqcs/edit?usp=sharing

Výzva je zverejnená na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk, konkrétne v časti: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

  

14.7.2021 Výzva
OP KŽP
dovoľujem si Vás informovať, že bola na našom webovom sídle zverejnená 68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

  

13.7.2021 Výzva / Seminár
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP „Podpora opatrovateľskej služby II.“, kód OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/
Zároveň dávame na vedomie, že na uvedenom linku je zverejnená aj pozvánka a pripojenie k realizácií on-line informačného seminára, ktorý sa bude konať dňa 19. júla 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

 

13.7.2021 Inovačné poukážky
OP KŽP / SIEA
predstavujeme Vám Inovačné poukážky národného projektu inovujme.sk, ktoré majú v súčasnej dobe možnosť získať podnikatelia v Banskobystrickom kraji. Výzva bola vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace.
Kompletná dokumentácia k výzve: https://www.inovujme.sk/sk/podniky
Jednoduchá registrácia prostredníctvom webportálu Inowa: https://www.inowa.siea.sk/
Viac info tu:
https://www.inovujme.sk//files/dokumenty-np-zivse/IP%20BBSK_Opravnene%20aktivity.pdf
https://www.inovujme.sk//files/dokumenty-np-zivse/brozura_poukazky_A4_web_23.6.pdf
Databáza oprávnených riešiteľov inovačných projektov https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre

 

 9.7.2021 Výzva
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII PO7) zverejnil Výzvu č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

 

9.7.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
FAQ k výzve 31 ( v časti pomôcky )
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/

 

8.7.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31
https://www.opvai.sk/aktuality/u1_vyzva_31/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/

  

8.7.2021 Infoseminár
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  pozvánku na Informačný seminár pre prijímateľov výziev 25,26,27
https://www.opvai.sk/aktuality/infoseminar_prijimatelia_vyzvy_25_26_27/

 

6.7.2021 Seminár
OP II
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra si Vás dovoľuje pozvať na školenie k vyhlásenej Výzve č. OPII-2021/7/12-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Implementáciu cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána, ktoré sa uskutoční dňa 13.07.2021 (utorok) od 14:00 – 15:00 hod. online formou prostredníctvom nasledujúceho linku cez Webex (Link: https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m5fc28cc5e1be15198921010239d97592
Upozorňujeme, že nevyhnutnosťou pre účasť na školení je mať stiahnutú aplikáciu Webex (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu). Zároveň pre zabezpečenie korektného prihlásenia Vám odporúčame si technickú stránku vyskúšať ešte pred samotným prihlásením. V prípade Vášho záujmu sa dá prihlásiť na vyššie uvedený termín prostredníctvom
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15DEPAseBroQlr_5m4rZbrYnReXbM3wXZEbja6k0dD6k/edit?usp=sharing Vzhľadom na skutočnosť, že ide o školenie ku konkrétnej výzve, je vhodné sa s danou výzvou dopredu oboznámiť.

  

2.7.2021 Seminár
OP II
dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie k uvedenej vyhlásenej výzve č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“.  , ktoré sa uskutoční dňa: 08.07.2021 (štvrtok) od 13:00 – 14:00. Školenie bude prebiehať formou videokonferencie cez aplikáciu Webex (link: https://mirri.webex.com/meet/michal.rosol). Upozorňujeme však, že nevyhnutnosťou pre účasť na školení je mať aplikáciu Webex stiahnutú (jedná sa o voľne dostupnú aplikáciu). Zároveň pre zabezpečenie korektného prihlásenia Vám odporúčame si technickú stránku vyskúšať ešte pred samotným prihlásením. V prípade Vášho záujmu sa dá prihlásiť na vyššie uvedený termín prostredníctvom https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MB8JnuMwY7Q9EaiDUGnSM2PRzikVLql1RNae1aDH-iY/edit?usp=sharing, pričom limit je 150 účastníkov a maximálne 2 zástupcovia za projekt. Dovoľujeme si Vám odporučiť, aby sa školenia primárne zúčastnili osoby, ktoré na Vašom úrade sú zodpovedné za vypracovanie a realizáciu IT projektov.  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o školenie ku konkrétnej výzve, je vhodné sa s danou výzvou (zverejnenou na vyššie uvedenom linku) dopredu oboznámiť.

 

 2.7.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnil Výzvu č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-16/

 

1.7.2021 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že  v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra PO7 nadobudlo účinnosť Usmernenie č. 12/2021 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu, vrátane jeho príloh č. 1a, č. 1b, č. 2 a č.3.
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html

  

1.7.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnil Výzvu č. OPII-2021/7/12-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Implementáciu cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána. Výzva je zverejnená na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk, konkrétne v časti https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/