Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – február 2021

25.2.2021 Výzva
IROP
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola dňom 26. februára 2021 a termínu uzavretia výzvy na 24. mája 2021 (PDF, 256 kB) zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

 

23.2.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP „Dostupné bývanie s prvkami housing first“, kód OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01.
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/housing-first/
Zároveň dávame na vedomie, že na uvedenom linku je zverejnená aj pozvánka na realizáciu on-line informačného seminára, ktorý sa bude konať dňa 3. marca 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

 

 16.2.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, v ktorom RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.
https://www.mpsr.sk/aktualne/oznam-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach/16358/

  

16.2.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH-DP-2020-11.3-27
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzavierky_hk_vyzva_27/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

  

8.2.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 28
https://www.opvai.sk/aktuality/rozhodnutia_2kolo_vyzva28/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

 

5.2.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie č. 7 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 – v časti „Výzvy/MH SR/DOP“ a v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-7-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-opvai-mhdp2018122-21/

  

3.2.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH
Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č.1
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

3.2.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 5. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 19. apríla 2021 a plánovaného uzavretia výzvy na 20. septembra 2021.
https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

 

1.2.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Schému štátnej pomoci na  podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2) v znení dodatku č.1
Schéma pomoci de minimis Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (CRAIG) v znení dodatku č.1

 

1.2.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 2. 
https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/