Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – august 2021

27.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 v časti „Výzvy/ MH SR/DOP projekty“ a v časti „Aktuality“:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/aktuality/mh-sr-vydava-usmernenie-c-1-k-vyzve-opii-mhdp2021113-32/

  

27.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 v časti „Výzvy/ MH SR/DOP projekty“ a v časti „Aktuality“:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_seal_of_excellence_ba_kraj/
https://www.opvai.sk/aktuality/mh-sr-vydava-usmernenie-c-1-k-vyzve-opii-mhdp2021121-33/

  

27.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
– Národný projekt ZIVSE ponúka školám workshopy kreativity a inovácie v podnikaní v časti „Aktuality“:
https://www.opvai.sk/aktuality/ponuka-pre-skoly-workshop-kreativity-a-inovacie-v-podnikani_narodny-projekt-zivse_inovujmesk/

  

25.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Hromadnú zmenu zmluvy o NFP č. 1 v časti „Žiadateľ/ Prijímateľ/ Prijímateľ MH SR/ Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ a v časti „Aktuality“:
https://www.opvai.sk/ziadatel-prijimatel/mhsr_prijimatel/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-zmluvy-o-nfp/
https://www.opvai.sk/aktuality/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-zmluvy-o-poskytnuti-nfp/

 

25.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Aktualizáciu grafuStav finančnej alokácie výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30 k termínu ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy (k 31.7.2021):
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

  

24.8.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia s kódom OPLZ-PO8-2021-1 . Termín uzavretia výzvy je stanovený na 30. septembra 2021. Bližšie informácie sa dozviete na našom webovom sídle OPĽZ v časti Aktuality, alebo priamo v uvedenom linku výzvy.

 

 23.8.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke RO pre IROP bol zverejnený dokument Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7

 

19.8.2021 Vyzvanie
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Vyzvanie pre národný projekt s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-81- Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19-II

 

13.8.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Schému štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  

13.8..2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 26
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_vyzva26_2hk/

  

13.8.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

 

12.8.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII PO7) zverejnil Výzvu č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Malé zlepšenia eGov služieb.
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-14-dop/

  

10.8.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75.
Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

 

10.8.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle RO pre IROP boli zverejnené často kladené otázky (FAQ) pre Základné školy BSK – PO7 a Materské školy č. 67

  

2.8.2021 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Usmernenie č. 5 k výzve 25
https://www.opvai.sk/aktuality/u5_vyzva25/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

2.8.2021 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 2 k výzve 30
https://www.opvai.sk/aktuality/u2_vyzva30/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

 

2.8.2021 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 2 k výzve 31
https://www.opvai.sk/aktuality/u2_vyzva31/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/