Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – apríl 2021

26.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk informáciu o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23
https://www.opvai.sk/aktuality/informacia-o-predpokladanom-termine-na-vydanie-rozhodnuti-1-hodnotiace-kolo-vyzvy-c-23/

  

22.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.
https://www.mpsr.sk/faq-zivotne-prostredie/1134-67-1134-16622/

 

 20.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznam č. 3 o uzavretí výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44
Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO1-SC11-2020-60.
https://www.mpsr.sk/oznam-c-3-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc1/1124-67-1124-16604/

 

20.4.2021 Oznam
EŠIF
SIEA pripravila ďalšiu pomoc pre podnikateľov v roku 2021
Malí a strední podnikatelia majú šancu získať pre svoj biznis to, na čo im momentálne chýba rozpočet alebo tvorivý potenciál! Aj v roku 2021 môžu požiadať o kreatívny voucher.
Kreatívny voucher poskytovaný v rámci projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku môžu malí a strední podnikatelia využiť na služby v troch odvetviach: dizajn, reklama a marketing, IKT – počítačové služby. Môžu tak získať podporu do výšky maximálne 50 % nákladov na služby z týchto oblastí. Výška finančnej pomoci je v rozpätí od 1 000€ do 4 300€.
Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy od 21.04.2021. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 26.04.2021 do 30.04.2021 v čase od 12:00 do 20:00 hod. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ jednoduchý formulár. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho kreatívny voucher. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 21.05.2021. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.

  

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Aktualizáciu č. 5 – Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi  (ďalej aj “MSP”)
https://www.opvai.sk/aktuality/v%C3%BDber_oh_msp_akt5/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/23022017-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-predlo%C5%BEen%C3%BDch-msp-mh-sr/

 

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Aktualizáciu č. 6 – Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov II (MH SR)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/06092016-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEiadost%C3%AD-o-nfp-mh-sr/

 

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o uzavretí Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zavádzanie systémov manažérstva a/alebo posúdenie zhody výrobku/výrobkov
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzva_oh_iso/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/archiv/07022018-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-zameran%C3%BDch-na-podporu-zvy%C5%A1ovania-%C5%A1tandardov-v%C3%BDkonnosti-a-funk%C4%8Dnosti-msp-mh-sr/

 

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o uzavretí Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_sietovanie/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/archiv/25-06-2020-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp_klastre_sietovanie-podnikov/

 

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o uzavretí Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_reach/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/archiv/07022018-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-zameran%C3%BDch-na-registr%C3%A1ciu-l%C3%A1tok-v-zmysle-naradenia-reach-mh-sr/

 

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle o uzavretí  Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi v oblasti sociálnych inovácií
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_socialne_inovacie/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/archiv/24022020-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-zameran%C3%BDch-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-mh/

  

20.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o zrušení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva
https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyzvy_oh_np_dusevne_vlastnictvo/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/archiv/06122016-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEiadost%C3%AD-o-nfp-mh-sr-_dv/

  

20.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán. Dokument je dostupný na webovom linku:
https://www.mpsr.sk/aktualne/nedostatky-sposobene-na-strane-ziadatela-prijimatela-identifikovane-kontrolou-tretich-stran/16594/

 

16.4.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola (PDF, 246 kB) výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 21. apríla 2021.

  

14.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy  IROP-PO1-SC122-2020-59.
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-2-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop-po1/1124-67-1124-16581/

 

 13.4.2021 Výzva
OP KŽP
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR vyhlásil 66. výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

 

13.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-8-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2016-14/1124-67-1124-16569/

 

 13.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzva25/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

  

12.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 28
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_terminu_vydania_rozhodnuti_vyzva28_2hk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

  

12.4.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3  výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.

  

12.4.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie.

 

9.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle PríručkU pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 6.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_dop/

  

8.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo – orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 4.0
https://www.opvai.sk/aktuality/ppp_dop_verzia4_0/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ppp_posudzovanie_dop/

 

 8.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016 verzia 4.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucaka_vo_po1742016/

 

1.4.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 19. apríla 2020, ako aj o Zmene č. 1 výzvy (PDF, 455 kB).