Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – apríl 2021

13.4.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-8-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2016-14/1124-67-1124-16569/

 

 13.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzva25/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

  

12.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 28
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_terminu_vydania_rozhodnuti_vyzva28_2hk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

  

12.4.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3  výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.

  

12.4.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie.

 

9.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle PríručkU pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 6.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_dop/

  

8.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo – orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 4.0
https://www.opvai.sk/aktuality/ppp_dop_verzia4_0/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ppp_posudzovanie_dop/

 

 8.4.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016 verzia 4.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucaka_vo_po1742016/

 

1.4.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 19. apríla 2020, ako aj o Zmene č. 1 výzvy (PDF, 455 kB).