Oznamy mesta

Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a od právnických osôb a podnikateľov

 Od 1. mája 2020 platí nový harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov – IBV a z prevádzok právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Zmena sa týka vývozných dní a dotýka sa mnohých ulíc mesta, no jej cieľom je sceľovanie zvozových rajónov a optimalizácie zvozových trás zberovou spoločnosťou Marius Pedersen a.s., tak aby sa znížila dopravná zaťaženosť ulíc mesta a zefektívnil sa samotný výkon zberu odpadov.

Ostatné základné podmienky zberu zmesového komunálneho odpadu, ako aj frekvencia zberu ZKO v rodinných domoch – IBV v cykle 1-krát do týždňa a pre právnické osoby a FO – podnikateľov podľa individuálneho určenia zostávajú nezmenené.