Oznamy mesta

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

Vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka pristupuje Mesto Banská Bystrica každoročne k posilneniu jeho zberu. Taktiež sa pristupuje k zmene niektorých pravidelných termínov zberu odpadov z dôvodu dní pracovného voľna.

Keďže zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 21.12.2020 do 10.01.2021 okrem 1. sviatku vianočného 25.12.2020, Nového roka 1.1.2021 a nedieľ, žiadame Vás, aby ste vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu najmä v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod. Najmä v tomto období  môže v dôsledku blokácie nádob vozidlami dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk a v spojení so snehovými zrážkami môže spôsobiť mnohé komplikácie vo veci čistoty verejných priestranstiev. Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov prebehne teda aj v sviatočných dňoch 24. a 26.12.2020 aj 6.1.2021!

Zároveň zo strany obyvateľov je počas celého roka potrebné, aby odpad dôkladne stláčali a minimalizovali, resp. natrhali na menšie kusy, najmä kartónové krabice a PET fľaše, resp.  v prípade zaplnenia jedného stojiska využili susedné. Obzvlášť v tomto predvianočnom období, kedy narastá množstvo obalov, aj v dôsledku zvýšeného online objednávania tovaru (zdvojenie obalu oproti nákupu na kamennej predajni) pred Vianocami, resp. počas aktuálnej pandemickej situácie, je minimalizácia obalových odpadov veľmi dôležitá. 

UPOZORNENIE pre PRÁVNICKÉ OSOBY, PODNIKATEĽOV A OBYVATEĽOV RODINNÝCH DOMOV – IBV , z ktorých domácností a prevádzok je podľa harmonogramu plánovaný zber dňa 25.12.2020 a 1.1.2021 je upravený nasledovne:

    1. Rodinné domy PODLAVICE, SKUBÍN, ul. A.Matušku, Horná strieborná a Dolná strieborná, J.Bottu, Katovná, Lazovná, M.Kováča, P.Karvaša, Stoličková – vývozný deň zmesového komunálneho odpadu podľa harmonogramu – piatok 25.12. a 1.1.2021, zmena zvozu z dôvodu sviatkov  na soboty: 26.12 a 2.1.2021
    2. Prevádzky ZVOLENSKÁ CESTA +RADVAŇ – vývozný deň podľa harmonogramu – piatok 25.12. a 1.1.2021, zmena zvozu počas sviatkov  streda: 23.12 a 30.12.2020
    3. Prevádzky LAZOVNÁ, DOLNÁ STRIEBORNÁ, HORNÁ STRIEBORNÁ – CMZ– piatok 25.12. a 1.1.2021, zmena zvozu počas sviatkov  streda: 23.12 a 30.12.2020

ZBERNÝ DVOR  v Radvani je z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 od 19.12.2020 ZATVORENÝ do odvolania.

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať  počas sviatkov a dňa 31.12.2020.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV bude prebiehať od nádob na zber komunálnych odpadov od 6.1.2021 do 9.2.2021 v cykle 1 x za týždeň a od 10.2.2020 priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad je z nich potrebné odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky je možné taktiež odovzdať v zbernom dvore v Radvani.

Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP na separovanyzber@banskabystrica.sk

alebo dispečing zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. na infobb@mariuspedersen.sk alebo na 048/418 61 88.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mestský úrad Banská Bystrica

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev