Oznamy mesta

Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020

Mesto Banská Bystrica, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodnutím č. Pr.V – 60473/2020 zo dňa 27.05.2020 rozhodlo o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020.