Oznamy mesta

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2021

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb, prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021 vykonávané v tichou skúškou nasledovných termínoch:

8. január; 12. február; 9. apríl; 14. máj; 9. júl; 13.august; 8. október a 12. november.

Aktivácia hlasitej skúšky elektronických sirén v roku 2021 bude vykonaná v termínoch:

12. marec; 11. jún; 10. septembra a 10. december

Skúška sa vykonáva o 12:00 hod. – stálym dvojminútovým tónom.

Informácie o preskúšaní sirén sa oznamujú v médiách, na školách, v tlači, na obci resp. meste. Preto sa aj mesto Banská Bystrica pripája k pravidelnej informácii o skúške sirén na web stránke mesta.

V tomto prípade nie je potrebné nič vykonávať. Tu si len overíme, či v našej blízkosti sa nachádza takáto siréna, ktorá má za účel najmä informovať o možných hrozbách.

Čo ak zaznie siréna v inom termíne?

Tu je potrebné rozoznávať, či ide o stály alebo kolísavý tón sirény. Oba signály sú VAROVNÉ.

Kolísavý 2-minútový tón –  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie únikom nebezpečnej látky ( v meste Banská Bystrica ide najmä o čpavok – Zimný štadión, Banskobystrický pivovar, veľkokapacitné chladiace boxy, preprava po železnici resp. cestnej siete, chlór – plaváreň, úpravne vody, iné nebezpečné látky najmä pri preprave, veľké cestné, železničné, letecké havárie, požiare a pod.).

Stály 6-minútový tón – Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou (v našom prípade záplavy z vodných tokov Hron, Bystrica, Tajovský potok, Rudlovský potok, ale aj prívalové dažde a prietrže mračien, kedy za krátku dobu spadne na malej ploche enormne vysoké množstvo zrážok čím vznikne povodeň aj tam kde nikdy potok netiekol).

V týchto prípadoch je potrebné najmä  zachovať kľud a pokoj. Pokiaľ sa nachádzate mimo budovu, je potrebné čo najskôr sa vrátiť domov alebo vstúpiť do najbližšej budovy.

Pokiaľ ste doma:

  • uzavrite všetky okná a nevetrajte, prelepte netesnosti okien a dverí,
  • uhaste otvorený oheň a vypnite spaľovacie spotrebiče,
  • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi zamestnancov Mesta Banská Bystrica, Mestskej polície Banská Bystrica, Polície Slovenskej republiky, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
  • neopúšťajte domov, v žiadnom prípade sa nesnažte vyzdvihnúť deti zo školských zariadení – o deti bude postarané,
  • telefonujte len v najnutnejších prípadoch, hlavne nezaťažujte linku integrovaného záchranného systému (číslo tiesňového volania 112),
  • postarajte sa o domáce zvieratá,
  • pripravte si evakuačnú batožinu pre prípad nutnosti vykonania krátkodobej evakuácie (evakuačná batožina má obsahovať osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod. ),
  • čakajte na ďalšie pokyny.

Signál o ukončení ohrozenia
Stály dvojminútový tón – Koniec ohrozenia – čiže okrem toho, že slúži na preskúšanie sirén, používa sa na znamenie ukončenia ohrozenia. Život sa postupne dostáva do normálnych koľají.