Oznamy mesta

Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 25.-26. apríla a 02.-03. mája 2020

Biologicky rozložiteľný odpad – BRO tvorí cca. 40 až 50 % hmotnosti vzniknutého komunálneho odpadu, a to najmä v domácnostiach so záhradami. Keďže jar v záhrade je pre mnohých spojená s orezom stromov a kríkov, a prácami, pri ktorých vzniká väčšie množstvo BRO – resp. bioodpadu, obyvatelia mestských častí s prevažujúcou zástavbou rodinných domov – IBV majú možnosť využiť jeho odvoz prostredníctvom pristavených veľkoobjemových kontajnerov.

Mesto zaviedlo jarný kampaňový zber BRO najmä za účelom zníženia množstva BRO ukladaného na skládke, a ako prevenciu vzniku nelegálnych skládok. Z uvedených dôvodov vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu prostredníctvom 240 l/ 660 l nádob, zberného dvora alebo ho uložili do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledujúceho zoznamu.

Upozornenie

 Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 žiadame každého, kto chce v uvedenom termíne využíť možnosť umiestnenia odpadu do kontajnerov, aby si chránil tvár rúškom a dodržiaval minimálny rozostup 2 metre od ostatných obyvateľov.

V termíne 25.-26.04.2020 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách     

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrova – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrova – ihrisko
 5. A.Matušku – detské ihrisko
 6. Prof. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č.35-39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. ul. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Jegorovova č. 2
 12. Majerská cesta č. 21-23 k zastávke MHD
 13. Šalková – námestie
 14. Šalková – konečná MHD
 15. Senická cesta – konečná MHD
 16. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 17. Iliaš – bývalý obchod
 18. Rakytovce (veža, „separáky“)
 19. Smreková (k poslednej bytovke)
 20. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 21. Jabloňová (koniec ulice)
 22. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 23. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 24. Poľná x Malachovská (za zastávku)
 25. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
 26. Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom
 27. Limbová 7-17
 28. Mlynská (bývalý obchod)
 29.  Skubín (otočka MHD)
 30.  Suchý vrch – Zimná ul

V termíne  02.-03.05.2020 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách

 1. Ľ. Ondrejova – park
 2. Hlboká (obchod)
 3. Strmá (otočka MHD)
 4. Inovecká (do zákruty na chodník)
 5. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 6. Jakub – kostol
 7. Jakub – ihrisko
 8. Nový svet – otočka
 9. Uľanka – bytové domy
 10. Uľanka – kostol
 11. Uľanka – začiatok
 12. Uľanka – obchod