Oznamy mesta

Aktuality IPC – máj 2020

21.5.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

  

19.5.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
FAQ k výzvam OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

  

19.5.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 5: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

15.5.2020 Oznam
EŠIF
V snahe zmierniť ekonomické dopady spôsobené šírením ochorenia COVID-19 pristupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu (NP PRKP) k opätovnému predĺženiu koncových termínov pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívne vouchre s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi do 31. júla 2020. Z pôvodne stanoveného dátumu 16. marca 2020 bol termín predĺžený na 31. júl 2020. Podrobné zmeny sú uvedené v usmernení č. 6, ktoré je zverejnené na stránke projektu www.vytvor.me, USMERNENIE_k Výzvam KV_č. 6. V prípade záujmu o ďalšie informácie súvisiace s predĺžením termínu je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach, na https://www.vytvor.me/kontakt.

 

14.5.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že zmenilo termín uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “žiadosť”) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 26. júna 2020.

  

6.5.2020 Oznam
IROP
Výskumná agentúra zverejnila Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 06.05.2020.
Usmernenie nájdete tu.

 

4.5.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený  Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34​:
https://www.mpsr.sk/oznam-c-2-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-a-rozvoj-sluzieb-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-na-komunitnej-urovni-s-kodom-irop-po2-sc211-2018-34/1124-67-1124-15419/

 

4.5.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený  Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35.
https://www.mpsr.sk/oznam-c-2-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-s-kodom-irop-po2-sc221-2018-35/1124-67-1124-15420/