Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – jún 2020

30.6.2020 Oznam
OP KŽP
Dovolíme si Vás informovať, že na webovom sídle OP KŽP boli zverejnené Usmernenia k výzvam č. 53 a 60.
https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/usmernenie-c-1-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po4-sc451-2019-60/
https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/12928/

 

29.6.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/finacne-nastroje/2222016_vyzva_opvai-mh-fn-2016-3_4-01/

 

26.6.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
SIH Antikorona záruka 2 – Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2)
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/
Graf so stavom finančnej alokácie k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.2.1-18 s údajmi k termínu uzavretia 11. hodnotiaceho kola dňa 30. 5. 2020
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/
Graf so stavom finančnej alokácie k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-19 s údajmi k termínu uzavretia 11. hodnotiaceho kola dňa 30. 5. 2020
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

 

12.6.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

 

10.6.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2020, verzia 4.

 

9.6.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizovanú Príručku k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 – verzia 0.8.
V príručke došlo k zmenám najmä v kapitole Zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (4. kapitola). Zároveň boli v príručke vykonané aj zmeny v dôsledku zosúladenia s aplikačnou praxou, resp. so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri preštudovaní príručky si dovoľujeme odporúčať verziu so sledovaním zmien, vzhľadom na to, že pri každej zmene je zároveň aj pripomienka, na základe čoho bola daná zmena uskutočnená.
https://www.minedu.sk/prirucka-k-procesom-verejneho-obstaravania-pre-sprostredkovatelsky-organ-pod-riadiacim-organom-pre-operacny-program-ludske-zdroje-na-programove-obdobie-2014-2020/

 

5.6.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

 

5.6.2020 Oznam
OP ĽZ
V súvislosti so zverejnením indikatívneho harmonogramu na našom webovom sídle, Ministerstvo vnútra SR, ako SO pre OPĽZ, oznamuje potenciálnym žiadateľom, že v rámci pripravovanej výzvy zameranej na aktivity spojené s prístupom k pitnej vode a budovaním kanalizačnej siete, budú neoprávnenými žiadateľmi všetky obce, ktoré sú zahrnuté v zozname aglomerácií nad 2 000 EO, v zmysle Národného programu SR  na vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. V zmysle OPĽZ sa nemôžu v rámci aktivít prioritnej osi 6 z dôvodu zachovania deliacich línií medzi operačnými programami OPĽZ a OP KŽP podporovať aktivity v oblasti budovania kanalizácií v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle vyššie uvedeného dokumentu, preto obce a mestá uvedené v  tomto zozname nebudú oprávnené pre aktivity spojene s dobudovaním kanalizačnej siete.
Zoznam obcí v aglomeráciách nad 2000 EO je zverejnený napr. na nasledovnom odkaze:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam-opravnenych-aglomeracii-nad-2000-EO_v-zneni-Usmernenia-c.1.pdf&ved=2ahUKEwibyL_ejenpAhWIqaQKHTVVDKUQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw0osvF-tBF449gctO57L6XV