Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – január 2020

22.1.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo nasledujúce dokumenty:
– Príručka k procesu VO pre projekty TP OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 3.0
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/projekty-technickej-pomoci/dokumentacia_tp/
– Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.0
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

22.1.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo:
– Vyhlásenie o veľkosti podniku“ – verzia 2.1
– Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik“ – verzia 2.0
– Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

21.1.2020 Seminár
OP KŽP
Dňa 21.1.2020 sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici konal informačný seminár  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58). Seminár organizovalo  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja.

 

21.1.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO  1 Vzdelávanie:
– Vysoká škola pre prax
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
– Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
– Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
– Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

9.1.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 09.01.2020
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

 

8.1.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo nasledujúce dokumenty:
aktualita: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informacia_zlucenie_operacnych_programov/
dokumenty: https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/