Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – február 2020

24.2.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený IROP, verzia 6.0 schválená EK dňa 14.2.2020: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 6.0

 

25.2.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  pozvánku na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).  https://www.opvai.sk/sk/aktuality/infoseminar_vyzva_23/

 

25.2.2020 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok

 

24.2.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP zameraných na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (MH)
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/24022020-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-zameran%C3%BDch-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-mh/

 

19.2.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 7 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020
Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

 

 

18.2.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na IROP-PO2-SC223-2019-47
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44

 

17.2.2020 Výzva
OP II
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-24) https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1422020_vyzva_24_tip/

 

17.2.2020 Výzva
OP II
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23) https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

 

17.2.2020 Výzva
OP II
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 3.0 
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

11.2.2020 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020
Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16
Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

 

10.2.2020 Oznam
OP II
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO  1 Vzdelávanie. (https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/)

 

 10.2.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MHSR“ – verzia 2.1
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu  Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0
Metodická pomôcka k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0.
Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 2.0
Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 3.0
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

7.2.2020 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020
Informácia o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Oznam č. 4 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územia UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja.

 

5.2.2020 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2018-36 k 29.01.2020
Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

 

3.2.2020 Oznam
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že  bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

 

3.2.2020 Oznam
OP VaI

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty: