Oznamy mesta

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2019

Vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadov počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka pristupuje Mesto Banská Bystrica každoročne k posilneniu ich zberu. Taktiež sa pristupuje k zmene niektorých pravidelných termínov zberu odpadov z dôvodu dní pracovného voľna.

Keďže zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 23.12.2019 do 12.01.2019 okrem 1. sviatku vianočného 25.12.2019, Nového roka 1.1.2020 a nedieľ, žiadame Vás, aby ste vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu najmä v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod. Najmä v tomto období  môže v dôsledku blokácie nádob vozidlami dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk a v spojení so snehovými zrážkami môže spôsobiť mnohé komplikácie vo veci čistoty verejných priestranstiev. Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov prebehne teda aj v sviatočných dňoch 24. a 26.12.2019 aj 6.1.2020!

UPOZORNENIE pre PRÁVNICKÉ OSOBY  a PODNIKATEĽOV

Náhradný vývoz za sviatočné dni 24.12. – utorok, 25.12. -streda a 26.12.2019 štvrtok bude realizovaný v piatok dňa 27.12.2019.

Náhradný vývoz za deň pracovného pokoja 1.1.2020 – streda, bude realizovaný v štvrtok 2.1.2020.

Náhradný vývoz za deň pracovného pokoja 6.1.2020 -pondelok bude realizovaný v utorok 7.1.2020

 

UPOZORNENIE pre OBYVATEĽOV RODINNÝCH DOMOV – IBV , z ktorých domácností je vývoz zmesového komunálneho odpadu realizovaný v STREDY bude z dôvodu dní pracovného pokoja 25.12.2020 a dňa 1.1.2020 realizovaný náhradný vývoz v nasledovnom rozdelení:

Zber v stredu 25.12.2019 a 1.1.2020 je presunutý na UTOROK: 24.12. a 31.12.2019 pre nasledovné ulice:
Bagarova; Gorkého; Nové Kalište; Spojová; Tichá; Wolkerova; Zelená; Iliašska; Podháj;  Sládkovičova; Zvolenská cesta; Brezová; Čerešňová; Jabloňová; Kremnička; Šípková; Majerská; Stavebná; Malachovská; Borovicová; Brestová; Klenová; Liesková; Rakytovská; Smreková; Vŕbová; Hronská; Jiráskova; Mieru; Poľovnícka; Ponická ulica; Šalkovská; 9.mája; Bellušova; B.Němcovej; Družstevná; Hronské predmestie; Hviezdoslavova; Jesenského; Mičinská cesta; Pod rybou; Pod Turíčkou; Pod Urpínom; Timravy;
Zber v stredu 25.12.2019 a 1.1.2020 je presunutý na ŠTVRTOK: 26.12.2019 a 2.1.2020 pre nasledovné ulice:
29. augusta; Astrová; Azalková; Bakossova; Cesta k nemocnici; Cesta na štadión; Dobšinského; F.Švantnera; Figuša Bystrého; Hečkova; Horná; Horná Strieborná; Horné záhrady; Hurbanova; Jána Chalupku; Jegorovova; Kollárova; Komenského; Krížna; Laskomerská; Lazovná; Ľuda Ondrejova; M.Hattalu; M.M.Hodžu; Murgašova; Na Graniari; Na Karlove; Nad Plážou; Námestie SNP; Partizánska; Petelenova; Pod Jesenským vŕškom; Profesora Sáru; Skuteckého; Stoličková; Šimona Jurovského; Školská; Šoltésovej; Tajovského; Terézie Vansovej; Záhradná; Jaseňová; Lipová; Lúčičky; Na Lúčkach; Pod Dúbravou; Podlavická cesta; Povstalecká cesta; Priehrada; Višňová; Dedinská; Kapitána Jaroša; Mladých budovateľov; Odbojárov; Pod Banošom; Pod Hôrkou; Rudlovská cesta; Ružová; Strmá; Dubová; Ďumbierska; Haškova; Hlboká; Inovecká; Magurská; Na Tále; Na Zábave; Pod cintorínom; Pod Skalkou; Sásovská cesta; Stránska; Surovská; Veterná; Buková; Mlynská; Pestovateľská; Pod Stráňou; Skubínska cesta; Záhumnie;

 

ZBERNÝ DVOR DECHETTERIES v Radvani bude v dňoch pracovného pokoja 24., 25., 26.12.2019 a v dňoch 1.1. a 6.1.2020 zatvorený a dňa 31.12.2019 bude mať upravené pracovné hodiny od 8.30 do 13.30 hod.

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať v dňoch 23.12.2019 až 6.1.2020.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV bude prebiehať od nádob na zber komunálnych odpadov od 6.1. do 9.2.2020 v cykle 1 x za týždeň a od 10.2.2020 priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad je z nich potrebné odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky je možné taktiež odovzdať v zbernom dvore v Radvani.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP na separovanyzber@banskabystrica.sk

 

Mestský úrad Banská Bystrica

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev