Oznamy mesta

Kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov

Organizácia
Mestská polícia

V piatok 20. decembra 2019 v neskorých večerných hodinách vykonali príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici preventívno-bezpečnostnú kontrolu zameranú na zákaz požívania alkoholu u osôb mladších ako 18 rokov.

Kontrola bola vykonávaná v súčinnosti s pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Dychové skúšky u mladistvých osôb odhalili sedem pozitívnych výsledkov. Z celkového počtu mladistvých požili alkohol štyria chlapci a tri dievčatá. O porušení zákazu požívania alkoholu boli informovaní aj zákonní zástupcovia mladistvých. Všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb.

Mestská polícia plánuje aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných kontrolách.

 

Galéria